ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโพนแพง มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 6 คน แยกเป็น
ชาย 3 คน หญิง 3 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านโพนแพง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโพนแพง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโพนแพง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโพนแพง
ครูธุรการ
บ้านโพนแพง
นักการภารโรง
บ้านโพนแพง
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 6