ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านดอนเหมือด มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 8 คน แยกเป็น
ชาย 2 คน หญิง 6 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านดอนเหมือด
ครูผู้ช่วย
บ้านดอนเหมือด
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านดอนเหมือด
ครู ชำนาญการ
บ้านดอนเหมือด
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านดอนเหมือด
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านดอนเหมือด
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านดอนเหมือด
ครู (พนักงานงานราชการ)
บ้านดอนเหมือด
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 8