ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนสุทธสิริโสภา มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 20 คน แยกเป็น
ชาย 10 คน หญิง 10 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
สุทธสิริโสภา
ครู ชำนาญการ
สุทธสิริโสภา
ครู
สุทธสิริโสภา
ครู (พนักงานงานราชการ)
สุทธสิริโสภา
นักการภารโรง
สุทธสิริโสภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
สุทธสิริโสภา
ครู
สุทธสิริโสภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
สุทธสิริโสภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
สุทธสิริโสภา
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
สุทธสิริโสภา
ครู (อัตราจ้าง)
สุทธสิริโสภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
สุทธสิริโสภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
สุทธสิริโสภา
ครูผู้ช่วย
สุทธสิริโสภา
ครู
สุทธสิริโสภา
ครู (อัตราจ้าง)
สุทธสิริโสภา
ครู
สุทธสิริโสภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
สุทธสิริโสภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
สุทธสิริโสภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
สุทธสิริโสภา
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 20