ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองเค็ม มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 5 คน แยกเป็น
ชาย 3 คน หญิง 2 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านหนองเค็ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านหนองเค็ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านหนองเค็ม
ครู
บ้านหนองเค็ม
ช่างไฟฟ้า
บ้านหนองเค็ม
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 5