ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านจับไม้ มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 10 คน แยกเป็น
ชาย 3 คน หญิง 7 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านจับไม้
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านจับไม้
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านจับไม้
ครู เชี่ยวชาญ
บ้านจับไม้
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านจับไม้
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านจับไม้
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านจับไม้
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านจับไม้
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านจับไม้
นักการภารโรง
บ้านจับไม้
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 10