ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านแบง มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 20 คน แยกเป็น
ชาย 6 คน หญิง 14 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านแบง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านแบง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านแบง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านแบง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านแบง
ครูผู้ช่วย
บ้านแบง
ครูผู้ช่วย
บ้านแบง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านแบง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านแบง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านแบง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านแบง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านแบง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านแบง
ครู
บ้านแบง
ครู
บ้านแบง
ครูผู้ช่วย
บ้านแบง
ครู (พนักงานงานราชการ)
บ้านแบง
ครู (พนักงานงานราชการ)
บ้านแบง
นักการภารโรง
บ้านแบง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
บ้านแบง
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 20