ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 12 คน แยกเป็น
ชาย 3 คน หญิง 9 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
ครูผู้ช่วย
บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
ครู
บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
ครูผู้ช่วย
บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 12