ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 11 คน แยกเป็น
ชาย 4 คน หญิง 7 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านกุดแคนโนนมันปลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านกุดแคนโนนมันปลา
ครูผู้ช่วย
บ้านกุดแคนโนนมันปลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านกุดแคนโนนมันปลา
ครูธุรการ
บ้านกุดแคนโนนมันปลา
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านกุดแคนโนนมันปลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านกุดแคนโนนมันปลา
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านกุดแคนโนนมันปลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านกุดแคนโนนมันปลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านกุดแคนโนนมันปลา
ครู
บ้านกุดแคนโนนมันปลา
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 11