ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 9 คน แยกเป็น
ชาย 8 คน หญิง 1 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านหนองบัวเงิน
ครู
บ้านหนองบัวเงิน
ครูผู้ช่วย
บ้านหนองบัวเงิน
ครู
บ้านหนองบัวเงิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านหนองบัวเงิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านหนองบัวเงิน
ครู
บ้านหนองบัวเงิน
ครู
บ้านหนองบัวเงิน
ครู
บ้านหนองบัวเงิน
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 9