ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโพนทอง มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 8 คน แยกเป็น
ชาย 2 คน หญิง 6 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโพนทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโพนทอง
ครู
บ้านโพนทอง
ครู
บ้านโพนทอง
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านโพนทอง
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านโพนทอง
นักการภารโรง
บ้านโพนทอง
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านโพนทอง
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 8