ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านนาดี มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 11 คน แยกเป็น
ชาย 4 คน หญิง 7 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านนาดี
ครูผู้ช่วย
บ้านนาดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านนาดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านนาดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านนาดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านนาดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านนาดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านนาดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านนาดี
ครูผู้ช่วย
บ้านนาดี
ครูธุรการ
บ้านนาดี
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 11