ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 8 คน แยกเป็น
ชาย 5 คน หญิง 3 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ครู
บ้านคำโคนสว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านคำโคนสว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านคำโคนสว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านคำโคนสว่าง
ครู
บ้านคำโคนสว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านคำโคนสว่าง
ครู
บ้านคำโคนสว่าง
ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3
บ้านคำโคนสว่าง
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 8