ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโนนสัง มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 8 คน แยกเป็น
ชาย 3 คน หญิง 5 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านโนนสัง
ครูผู้ช่วย
บ้านโนนสัง
ครู ชำนาญการ
บ้านโนนสัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโนนสัง
นักการภารโรง
บ้านโนนสัง
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านโนนสัง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
บ้านโนนสัง
ครู ชำนาญการ
บ้านโนนสัง
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 8