ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านวังโพน มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 24 คน แยกเป็น
ชาย 10 คน หญิง 14 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านวังโพน
ครู
บ้านวังโพน
ครู ชำนาญการ
บ้านวังโพน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านวังโพน
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านวังโพน
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านวังโพน
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านวังโพน
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านวังโพน
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านวังโพน
ครู
บ้านวังโพน
ครู ชำนาญการ
บ้านวังโพน
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านวังโพน
ครู
บ้านวังโพน
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านวังโพน
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านวังโพน
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านวังโพน
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านวังโพน
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านวังโพน
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
บ้านวังโพน
ครูธุรการ
บ้านวังโพน
ครู (พนักงานงานราชการ)
บ้านวังโพน
นักการภารโรง
บ้านวังโพน
นักการภารโรง
บ้านวังโพน
นักการภารโรง
บ้านวังโพน
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 24