ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโคกกลาง มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 8 คน แยกเป็น
ชาย 4 คน หญิง 4 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านโคกกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโคกกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโคกกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโคกกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโคกกลาง
นักการภารโรง
บ้านโคกกลาง
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านโคกกลาง
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านโคกกลาง
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 8