ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านวังกุง มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 12 คน แยกเป็น
ชาย 5 คน หญิง 7 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านวังกุง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านวังกุง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านวังกุง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านวังกุง
ครู ชำนาญการ
บ้านวังกุง
ครู
บ้านวังกุง
ครู ชำนาญการ
บ้านวังกุง
ผู้ช่วยครู
บ้านวังกุง
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านวังกุง
ครูธุรการ
บ้านวังกุง
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านวังกุง
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านวังกุง
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 12