ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 6 คน แยกเป็น
ชาย 3 คน หญิง 3 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านโนนเมืองประชาสรรค์
ครู
บ้านโนนเมืองประชาสรรค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโนนเมืองประชาสรรค์
เจ้าพนักงานธุรการ
บ้านโนนเมืองประชาสรรค์
นักการภารโรง
บ้านโนนเมืองประชาสรรค์
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
บ้านโนนเมืองประชาสรรค์
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 6