ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 5 คน แยกเป็น
ชาย 2 คน หญิง 3 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านหนองบัวเรียน
นักการภารโรง
บ้านหนองบัวเรียน
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
บ้านหนองบัวเรียน
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านหนองบัวเรียน
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านหนองบัวเรียน
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 5