ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านป่าเป้า มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 3 คน แยกเป็น
ชาย 3 คน หญิง 0 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านป่าเป้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านป่าเป้า
นักการภารโรง
บ้านป่าเป้า
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 3