ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหญ้าขาว มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 6 คน แยกเป็น
ชาย 4 คน หญิง 2 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านหญ้าขาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านหญ้าขาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านหญ้าขาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านหญ้าขาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านหญ้าขาว
ช่างไฟฟ้า
บ้านหญ้าขาว
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 6