ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 16 คน แยกเป็น
ชาย 4 คน หญิง 12 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านโนนสูงวังขอนจิก
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโนนสูงวังขอนจิก
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโนนสูงวังขอนจิก
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโนนสูงวังขอนจิก
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโนนสูงวังขอนจิก
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโนนสูงวังขอนจิก
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโนนสูงวังขอนจิก
ครู ชำนาญการ
บ้านโนนสูงวังขอนจิก
ครู
บ้านโนนสูงวังขอนจิก
ครู
บ้านโนนสูงวังขอนจิก
ครู ชำนาญการ
บ้านโนนสูงวังขอนจิก
ครู ชำนาญการ
บ้านโนนสูงวังขอนจิก
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโนนสูงวังขอนจิก
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
บ้านโนนสูงวังขอนจิก
นักการภารโรง
บ้านโนนสูงวังขอนจิก
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านโนนสูงวังขอนจิก
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 16