ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 8 คน แยกเป็น
ชาย 3 คน หญิง 5 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย
ครู (พนักงานงานราชการ)
บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย
นักการภารโรง
บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย
ครูธุรการ
บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 8