ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 10 คน แยกเป็น
ชาย 5 คน หญิง 5 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านสว่างยางท่าแจ้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านสว่างยางท่าแจ้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านสว่างยางท่าแจ้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านสว่างยางท่าแจ้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านสว่างยางท่าแจ้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านสว่างยางท่าแจ้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านสว่างยางท่าแจ้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านสว่างยางท่าแจ้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านสว่างยางท่าแจ้ง
นักการภารโรง
บ้านสว่างยางท่าแจ้ง
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 10