ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 9 คน แยกเป็น
ชาย 6 คน หญิง 3 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านยางใหญ่
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านยางใหญ่
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านยางใหญ่
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านยางใหญ่
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านยางใหญ่
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านยางใหญ่
ครูธุรการ
บ้านยางใหญ่
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านยางใหญ่
ช่างไม้ชั้น 4
บ้านยางใหญ่
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 9