ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 8 คน แยกเป็น
ชาย 2 คน หญิง 6 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านคุยโพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านคุยโพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านคุยโพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านคุยโพธิ์
ครูธุรการ
บ้านคุยโพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านคุยโพธิ์
นักการภารโรง
บ้านคุยโพธิ์
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านคุยโพธิ์
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 8