ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านเลิงใต้ มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 16 คน แยกเป็น
ชาย 7 คน หญิง 9 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านเลิงใต้
ครู
บ้านเลิงใต้
ครู ชำนาญการ
บ้านเลิงใต้
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านเลิงใต้
ครูผู้ช่วย
บ้านเลิงใต้
ครู ชำนาญการ
บ้านเลิงใต้
ครูผู้ช่วย
บ้านเลิงใต้
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านเลิงใต้
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านเลิงใต้
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านเลิงใต้
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านเลิงใต้
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านเลิงใต้
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านเลิงใต้
ครูธุรการ
บ้านเลิงใต้
ครู (พนักงานงานราชการ)
บ้านเลิงใต้
นักการภารโรง
บ้านเลิงใต้
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 16