ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 8 คน แยกเป็น
ชาย 7 คน หญิง 1 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านสีดาสระแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านสีดาสระแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านสีดาสระแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านสีดาสระแก้ว
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านสีดาสระแก้ว
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านสีดาสระแก้ว
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านสีดาสระแก้ว
ช่างไม้ชั้น 4
บ้านสีดาสระแก้ว
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 8