ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองไห มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 5 คน แยกเป็น
ชาย 3 คน หญิง 2 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านหนองไห
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านหนองไห
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านหนองไห
นักการภารโรง
บ้านหนองไห
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านหนองไห
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 5