ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโพน มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 21 คน แยกเป็น
ชาย 6 คน หญิง 15 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านโพน
ครู ชำนาญการ
บ้านโพน
ครูผู้ช่วย
บ้านโพน
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโพน
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโพน
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโพน
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโพน
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโพน
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโพน
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโพน
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโพน
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโพน
ครู
บ้านโพน
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
บ้านโพน
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านโพน
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านโพน
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านโพน
ครูธุรการ
บ้านโพน
นักการภารโรง
บ้านโพน
นักการภารโรง
บ้านโพน
นักการภารโรง
บ้านโพน
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 21