ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านขามเปี้ย มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 17 คน แยกเป็น
ชาย 6 คน หญิง 11 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านขามเปี้ย
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านขามเปี้ย
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านขามเปี้ย
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านขามเปี้ย
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านขามเปี้ย
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านขามเปี้ย
ครู ชำนาญการ
บ้านขามเปี้ย
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านขามเปี้ย
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านขามเปี้ย
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านขามเปี้ย
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านขามเปี้ย
ครู
บ้านขามเปี้ย
นักการภารโรง
บ้านขามเปี้ย
นักการภารโรง
บ้านขามเปี้ย
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านขามเปี้ย
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านขามเปี้ย
ครูธุรการ
บ้านขามเปี้ย
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 17