ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 9 คน แยกเป็น
ชาย 3 คน หญิง 6 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139
ครู ชำนาญการ
บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139
ครู
บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139
ช่างไม้ชั้น 4
บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139
ครูธุรการ
บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 9