ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านกู่ทอง มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 5 คน แยกเป็น
ชาย 2 คน หญิง 3 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านกู่ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านกู่ทอง
ครูผู้ช่วย
บ้านกู่ทอง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
บ้านกู่ทอง
นักการภารโรง
บ้านกู่ทอง
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 5