ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองแวง มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 5 คน แยกเป็น
ชาย 2 คน หญิง 3 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านหนองแวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านหนองแวง
ช่างไม้ชั้น 4
บ้านหนองแวง
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านหนองแวง
ครู
บ้านหนองแวง
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 5