ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 8 คน แยกเป็น
ชาย 4 คน หญิง 4 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์
ครูผู้ช่วย
บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์
ช่างไม้ชั้น 3
บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 8