ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 10 คน แยกเป็น
ชาย 5 คน หญิง 5 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์)
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์)
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์)
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์)
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์)
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์)
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์)
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์)
ครูธุรการ
บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์)
นักการภารโรง
บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์)
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 10