ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านกุดรัง มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 9 คน แยกเป็น
ชาย 3 คน หญิง 6 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ครู ชำนาญการ
บ้านกุดรัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านกุดรัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านกุดรัง
ครูผู้ช่วย
บ้านกุดรัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านกุดรัง
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านกุดรัง
ครู (พนักงานงานราชการ)
บ้านกุดรัง
ครูธุรการ
บ้านกุดรัง
นักการภารโรง
บ้านกุดรัง
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 9