ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองแสง มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 19 คน แยกเป็น
ชาย 8 คน หญิง 11 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
บ้านหนองแสง
ครู ชำนาญการ
บ้านหนองแสง
ครู ชำนาญการ
บ้านหนองแสง
ครู
บ้านหนองแสง
ครู
บ้านหนองแสง
ครู ชำนาญการ
บ้านหนองแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านหนองแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านหนองแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านหนองแสง
ครู ชำนาญการ
บ้านหนองแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านหนองแสง
ครู ชำนาญการ
บ้านหนองแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านหนองแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านหนองแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านหนองแสง
ครู
บ้านหนองแสง
ครูธุรการ
บ้านหนองแสง
นักการภารโรง
บ้านหนองแสง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
บ้านหนองแสง
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 19