ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 11 คน แยกเป็น
ชาย 5 คน หญิง 6 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว
ครู ชำนาญการ
บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว
ครู ชำนาญการ
บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว
ครู
บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว
นักการภารโรง
บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 11