ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองบอน มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 9 คน แยกเป็น
ชาย 4 คน หญิง 5 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านหนองบอน
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านหนองบอน
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านหนองบอน
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านหนองบอน
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านหนองบอน
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านหนองบอน
นักการภารโรง
บ้านหนองบอน
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
บ้านหนองบอน
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านหนองบอน
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 9