ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 10 คน แยกเป็น
ชาย 3 คน หญิง 7 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี
ครู
บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี
ครู ชำนาญการ
บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี
ครู
บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี
ช่างไม้ชั้น 3
บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี
อื่นๆ
บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี
ครูธุรการ
บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี
ครู (อัตราจ้าง)
บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 10