ยินดีต้อนรับ

[แสดงจำนวนทั้งหมด] [แสดงรายชื่อทั้งหมด] เลือกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านผักแว่น มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งหมด 6 คน แยกเป็น
ชาย 2 คน หญิง 4 คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/กลุ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านผักแว่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านผักแว่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
บ้านผักแว่น
ช่างไม้ชั้น 4
บ้านผักแว่น
ครูธุรการ
บ้านผักแว่น
นักการภารโรง
บ้านผักแว่น
แสดงผลลำดับที่ 1 ถึง 6