ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 2(กทม.) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
10012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอาลัย พรหมชนะ
126
2,037
56
2
10012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวจุฑาธิณี สิงหรัญ
36
227
12
3
10012021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายคณิตพันธ์ จามรธัญญาวาท
134
1,809
57
4
10012022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวจินตนา ศรีสารคาม
133
2,785
68
5
10012023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรสิทธิ์ เจริญวัย
123
1,648
63
6
10012024
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพีรศุษม์ ปิตธวัชชัย
33
341
12
7
10012027
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุทธิพงษ์ โมราวรรณ
199
2,811
75
8
10012028
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรชัย โสภาพรม
54
761
25
9
10012030
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอารีย์ วีระเจริญ
174
2,899
72
10
10012031
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรื่น หมื่นโกตะ
89
1,435
41
11
10012032
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวกรรณิกา ไผทฉันท์
136
1,817
52
12
10012037
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุภัทร เงินดี
134
1,525
58
13
10012038
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางกัญญาพัชญ์ กานต์ภูวนันต์
165
2,547
72
14
10012042
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวัชราบูรณ์ บุญชู
100
1,362
43
15
10012043
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางบุสบง พรหมจันทร์
137
2,761
70
16
10022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางเตือนใจ ปิ่นนิกร
141
2,303
58
17
10022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร.ต.ทวีศักดิ์ ยศถา
192
2,939
75
18
10022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
127
2,231
55
19
10022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประภาส พริพล
190
2,684
69
20
10022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรังสรรค์ นกสกุล
156
2,115
51
21
10022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประพนต์ หลีสิน
195
3,110
80
22
10022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประทีป ไชยเมือง
121
1,778
53
23
10022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประหยัด ทองทา
123
1,785
58
24
10022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธรรมรงค์ เสนจันทร์
180
2,829
72
25
10022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิทักษ์ เอ็นดู
211
3,192
77
26
10022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจันทร เที่ยงภักดิ์
160
2,343
64
27
10022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเทียน กล่ำบุตร
55
771
38
28
10022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสันต์ธวัช ศรีคำแท้
149
2,574
63
29
10022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรศักดิ์ การุญ
156
2,614
64
30
10022015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกษม สมภักดี
206
3,882
90
31
10022016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเผด็จ อุทุมสกุลรัตน์
98
1,180
39
32
10022017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก
223
3,994
93
33
10022018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประวัติ สุทธิประภา
147
2,812
72
34
10022019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสายัณห์ ต่ายหลี
142
1,981
60
35
10022020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประสงค์ สุบรรณพงษ์
289
4,210
102
36
10022021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชัยสิทธิ์ ดอนท้วม
189
2,719
79
37
10022022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนโรดม นรินทร์รัมย์
123
1,875
54
38
10022023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิยม ไผ่โสภา
93
1,343
42
39
10022024
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ
131
1,634
51
40
10022025
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีรัช ไชยยศ
354
4,355
105
41
10022026
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชวิศ จิตปุณยพงศ์
112
1,699
50
42
10022027
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุมนา ธิกุลวงษ์
258
4,062
97
43
10022028
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกรวิทย์ เลิศศิริโชติ
144
2,357
58
44
10022029
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีระ เจนชัย
115
1,684
72
45
10022030
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมพร สังวาระ
207
3,214
78
46
10022031
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรพล พาลี
154
2,981
77
47
10022032
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิสิทธิ์ ใจเถิง
286
4,130
97
48
10022033
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมนัส ปิ่นนิกร
156
2,336
61
49
10022034
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาววรรณภา ทองสีไพล
162
2,535
66
50
10022035
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน
184
2,683
66
51
10022039
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางพรภินันท์ เลาะหนับ
87
1,445
43
52
10022041
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ
108
1,683
50
รวม
7,897
120,827
3,255

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน