ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 2(กทม.) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
10012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอาลัย พรหมชนะ
สพม.2
103
2,060
54
2
10012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวจุฑาธิณี สิงหรัญ
26
261
13
3
10012021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายคณิตพันธ์ จามรธัญญาวาท
-
89
1,781
59
4
10012022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวรรณี บุญประเสริฐ
81
2,578
61
5
10012023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สหวิทยาเขตราชนครินทร์
118
1,802
63
6
10012024
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพีรศุษม์ ปิตธวัชชัย
ราชนครินทร์
20
346
12
7
10012027
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุทธิพงษ์ โมราวรรณ
สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
200
2,740
74
8
10012028
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
61
836
32
9
10012030
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
กทม
175
2,938
72
10
10012031
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรื่น หมื่นโกตะ
44
1,535
43
11
10012032
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวจินตนา ศรีสารคาม
111
1,836
52
12
10012037
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุภัทร เงินดี
121
1,856
57
13
10012038
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางกัญญาพัชญ์ กานต์ภูวนันต์
สหวิทยาเขตเบญจสิริ
129
2,669
72
14
10012042
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวัชราบูรณ์ บุญชู
เบญจสิริ สพม 2
85
1,505
42
15
10012043
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกษม สมภักดี
117
2,722
67
16
10022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุชาดา พุทธนิมนต์
eis
95
2,242
56
17
10022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายถวิล ศรีใจงาม
EIS
126
2,921
72
18
10022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพบูลย์ กล้าหาญ
สหวิทยาเขตเสรีไทย
125
2,253
54
19
10022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประภาส พริพล
สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
161
2,801
69
20
10022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรังสรรค์ นกสกุล
-
150
2,077
51
21
10022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
145
2,968
79
22
10022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประทีป ไชยเมือง
95
1,781
48
23
10022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประหยัด ทองทา
สพม. 2
49
1,994
58
24
10022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธรรมรงค์ เสนจันทร์
-
119
2,954
72
25
10022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิทักษ์ เอ็นดู
สพฐ
154
3,150
76
26
10022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจันทร เที่ยงภักดิ์
61
2,501
61
27
10022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเทียน กล่ำบุตร
สพม 2
62
797
38
28
10022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสันต์ธวัช ศรีคำแท้
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
154
2,529
62
29
10022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรศักดิ์ การุญ
สหวิทยาเขตนวลจันทร์
118
2,519
61
30
10022015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
144
3,927
90
31
10022016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเผด็จ อุทุมสกุลรัตน์
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
55
1,215
36
32
10022017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก
145
4,080
93
33
10022018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประวัติ สุทธิประภา
140
2,715
70
34
10022019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
ราชนครินทร์
63
1,915
58
35
10022020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประสงค์ สุบรรณพงษ์
0
265
4,169
102
36
10022021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชัยสิทธิ์ ดอนท้วม
161
2,808
81
37
10022022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สหวิทยาเขต วิภาวดี
66
1,861
53
38
10022023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
68
1,479
48
39
10022024
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ
สหวิทยาเขตนวลจันทร์
116
1,697
52
40
10022025
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีรัช ไชยยศ
218
4,378
105
41
10022026
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
87
1,756
52
42
10022027
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิสิทธิ์ ใจเถิง
-
240
4,210
97
43
10022028
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกรวิทย์ เลิศศิริโชติ
56
2,004
55
44
10022029
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีระ เจนชัย
ตะแบก
50
1,814
72
45
10022030
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.สมพร สังวาระ
173
3,262
76
46
10022031
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรพล พาลี
เบญจบูรพา
129
2,872
73
47
10022032
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกล้าศักดิ์ จิตต์สงวน
กทม.
190
4,147
96
48
10022033
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมนัส ปิ่นนิกร
-
112
2,298
60
49
10022034
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาววรรณภา ทองสีไพล
กรุงเทพตะวันออก
145
2,458
64
50
10022035
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน
สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
138
2,684
63
51
10022039
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางพรภินันท์ เลาะหนับ
63
1,449
42
52
10022041
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
71
1,449
42
รวม
5,995
121,599
3,210

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน