ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
13012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเอกพรต สมุทธานนท์
สัตตบงกช
159
3,292
84
2
13012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเจริญ บัวลี
ปทุมเบญจา
141
2,191
58
3
13012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สัตตบงกช
46
858
29
4
13012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนพจ แก้ววงษา
ปทุมเบญจา
125
2,326
62
5
13012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอัญชลี เกตุบำรุง
สวนเทพรัตน์ทีปไท้
125
2,045
63
6
13012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวรพันธ์ แก้วอุดม
สวนเทพรัตน์ทีปไท้
197
3,525
87
7
13012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีเริงฤทธิ์ ผดุงพันธ์
ปทุมเบญจา
183
3,905
95
8
13012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุชาติ กรดงาม
สัตตบงกช
41
765
24
9
13012009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสาคร ไปด้วย
สัตตบงกช
99
2,086
53
10
13012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชนมพันธ์ ทรัพย์ศิริ
สัตตบงกช
20
114
6
11
13012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมร ปาโท
สัตตบงกช
106
714
30
12
13012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวชนัญชิดา ม่วงทอง
ปทุมเบญจา
25
280
13
13
13012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
ปทุมเบญจา
74
1,211
33
14
13012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสำเนียง ดลสอาด
สวนเทพรัตน์ทีปไท้เฉลิมพระเกียรติ
20
278
6
15
13022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนฤนาท ผ่องศรีนวล
สวนเทพรัตน์ทีปไท้
187
3,326
77
16
13022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีระพงค์ ประดิษฐ์
ปิยมิตร
117
2,237
54
17
13022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชาลี วัฒนเขจร
ปิยมิตร
188
2,816
72
18
13022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมศักดิ์ สุมน
สวนเทพรัตน์ทีปไท้
97
1,686
47
19
13022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
ปิยมิตร
106
2,288
59
20
13022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิษณุ เดชใด
สวนเทพรัตน์ทีปไท้
67
1,111
35
21
13022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์
ปิยมิตร
146
2,153
55
22
13022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางปราณี ลายเสือ
ปิยมิตร
38
744
27
23
19012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมนูญ ชัยสูงเนิน
พระพุทธบาทเมืองสระบุรี
60
1,222
33
24
19012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกษม ประดับเพชร
ปัญจภาคี
27
331
10
25
19012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมบัติ เขม้นเขตรการ
พระพุทธบาทเมืองสระบุรี
88
1,624
48
26
19012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลียว ไตรพิพัฒน์
พระพุทธบาทเมืองสระบุรี
169
3,579
84
27
19012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยเอกภัทรเดช พันแสน
พระพุทธบาทเมืองสระบุรี
16
119
7
28
19012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางจีรวรรณ วงศ์เหลือง
พระพุทธบาทเมืองสระบุรี
20
344
10
29
19012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางกุสุมาวดี คีรี
ปัญจภาคี
55
987
30
30
19012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกมล เฟื่องฟุ้ง
เบญจมิตรสระบุรี
33
530
16
31
19012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอิทธิเดช คุลี
ปัญจภาคี
133
2,624
70
32
19012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์
ปัญจภาคี
32
388
16
33
19012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนาพล จีรเดชภัทร์
ปัญจภาคี
91
1,558
45
34
19022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณัฐนันท์ ดนูพิทักษ์
บูรพาสระบุรี
148
2,809
68
35
19022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทวน เที่ยงเจริญ
เบญจมิตรสระบุรี
121
2,390
59
36
19022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์
เบญจมิตรสระบุรี
81
1,650
45
37
19022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสำราญ ซื่อตรง
บูรพาสระบุรี
20
289
15
38
19022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิสูตร คำนวนศักดิ์
เบญจมิตรสระบุรี
32
441
15
39
19022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายขจรศักดิ์ ชัยสมตระกูล
บูรพาสระบุรี
40
506
19
40
19022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางเอมอร บูรณศักดิ์
เบญจมิตรสระบุรี
33
450
16
41
19022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมาโนช รวยลาภ
บูรพาสระบุรี
97
1,596
42
42
19022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิพัฒพล ธูปหอม
บูรพาสระบุรี
32
516
15
43
19022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภัทรพล สุลำนาจ
บูรพาสระบุรี
28
470
18
รวม
3,666
64,374
1,750

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน