ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
15012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุเทพ สังข์วิเศษ
-
46
563
16
2
15012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประสิทธิ์ รักงาม
-
35
533
17
3
15012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรณชัย นิ่มกุล
86
1,323
41
4
15012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบันลือ พลมาลา
-
169
2,866
71
5
15012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเติมศักดิ์ อ้วนแก้ว
21
248
15
6
15012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบรรจบ เฉลยมรรค
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
20
307
12
7
15012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิชาญ กิ่งก้าน
มัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง
17
114
12
8
15012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพงศ์ไท คีรีวงศ์วัฒนา
17
139
6
9
15012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศักดา ใจตรง
มัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดอ่างทอง
16
85
6
10
15012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมงคล บกสกุล
172
3,286
81
11
15012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางมยุรีย์ แพร่หลาย
-
16
98
6
12
15012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวอาภาพร วรรณสุนธยา
47
1,016
27
13
15012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายดำรงค์ ทองคำชู
-
16
145
9
14
15012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายยุทธศิลป์ แย้มเจริญ
สพม.5
40
522
18
15
16012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสำรวย วัฒนวงศ์
สหวิทยาเขตวงพระจันทร์
92
1,682
47
16
16012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี
ละโว้ธานี
208
2,993
78
17
16012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางฐิติพัชร์ ดิษรัก
ละโว้ธานี
46
710
24
18
16012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมิง กุลธี
เขาวงพระจันทร์
55
717
30
19
16012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสิปปนนท์ คงอิ่ม
32
497
18
20
16012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางเบญจวรรณ โมธินา
157
2,400
65
21
16012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สพม,5
11
71
6
22
16012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีระวัฒน์ วัฒนา
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดลพบุรี
33
452
12
23
16012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีระวัฒน์ ระนาท
พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรพา-ท่าวุ้ง
39
530
18
24
16012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมบูรณ์ สุขเกษ
ละโว้ธานี
17
158
6
25
16012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวรเทพ หอมจันทร์
เขาวงศ์พระจันทร์
104
1,682
42
26
16012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางปราณี ฉ่ำพึ่ง
สหวิทยาเขตวงพระจันทร์
41
478
20
27
16012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิพัทธิ์ อ่อนมี
สพม5
19
244
10
28
16022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางกาญจนา บุญคง
-
75
1,335
42
29
16022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุวรรณ บุญคง
สหวิทยาเขตป่าสักชลสิทธิ์
161
2,548
64
30
16022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอารีย์ คนซื่อ
สหวิทยาเขตป่าสักชลสิทธฺ์
28
428
15
31
16022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายดุลชิตร์ มงคล
สหวิทยาเขตป่าสักชลสิทธิ์
55
813
26
32
16022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประทวน กำจัดภัย
ชลสิทธิ์
16
172
6
33
16022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางณัฏฐินี หอมจันทร์
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
33
229
13
34
16022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
ป่าสักชลสิทธิ์
36
649
18
35
16022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิศิษฐ์ มิ่งศักดิ์ศรี
33
502
16
36
16022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชูชาติ จันทบาล
สหวิทยาเขตวงพระจันทร์
34
527
17
37
16022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนรงค์ โสภา
วงพระจันทร์
22
200
10
38
16022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
ป่าสักชลสิทธิ์
45
728
19
39
16022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางชูศรี คำกัน
-
62
910
27
40
17012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรชต ปานสมบูรณ์
-
34
477
15
41
17012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวัชรพงษ์ แพร่หลาย
สมป
14
60
6
42
17012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมศักย์ แย้มนุ่น
-
61
904
28
43
17012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรศักดิ์ ม่วงสว่าง
สหวิทยาเขตถิ่นวีรชน
22
270
16
44
17012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางเครือวัลย์ ดิษพงษ์
สพม.5
13
160
9
45
17012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิทยา สีหบุตร
สหวิทยาเขตถิ่นวีรชน
65
1,292
39
46
17012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปราโมทย์ เจริญสลุง
-
192
2,843
73
47
17012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสิงห์ชัย แพรเจริญ
-
18
280
12
48
17012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิศรุต แท้ประสาทสิทธิ์
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี
14
70
6
49
17012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปัญญา ทองงาม
สหวิทยาเขต
14
145
7
50
17012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิชาญ การะเกตุ
-
27
364
17
51
17012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย กาศักดิ์
สพม.5
14
129
6
52
18012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิเชียร แก่นไร่
ธรรมจักร
152
2,899
69
53
18012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอนุสรณ์ สีมะสิทธิกุล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
47
669
24
54
18012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบำเหน็จ ทิมคล้าย
-
29
348
13
55
18012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกษม เกตุดี
มัธยมศึกษา เขต 5
58
721
23
56
18012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมชาย บุษบงค์
ขุนสรรค์
28
462
19
57
18012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภูมิภัทร ลอยเจริญ
-
14
92
12
58
18012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสายชล บุตรเสนห์
-
15
122
6
59
18012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเผด็จ สุพันธนา
-
86
1,544
44
60
18012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์
22
380
14
61
18012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวินัย คำวิเศษ
-
20
333
15
62
18012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชูชาติ พารีสอน
ชัยนาท
89
1,633
53
63
18012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเมธี วัฒนสิงห์
-
23
271
12
64
18012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวินิจ ภูชัยศรีสัมฤทธิ์
จ.ชัยนาท
18
214
9
รวม
3,260
49,582
1,533

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน