ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
15012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุเทพ สังข์วิเศษ
46
562
18
2
15012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประสิทธิ์ รักงาม
36
507
17
3
15012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
93
1,324
41
4
15012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบันลือ พลมาลา
166
2,829
73
5
15012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเติมศักดิ์ อ้วนแก้ว
19
232
15
6
15012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบรรจบ เฉลยมรรค
18
273
11
7
15012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิชาญ กิ่งก้าน
17
101
16
8
15012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพงศ์ไท คีรีวงศ์วัฒนา
16
132
6
9
15012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศักดา ใจตรง
16
75
6
10
15012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมงคล บกสกุล
214
3,155
79
11
15012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางมยุรีย์ แพร่หลาย
17
99
6
12
15012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวอาภาพร วรรณสุนธยา
54
1,047
27
13
15012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายดำรงค์ ทองคำชู
18
159
10
14
15012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายยุทธศิลป์ แย้มเจริญ
40
518
18
15
16012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสำรวย วัฒนวงศ์
83
1,700
48
16
16012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี
208
3,016
78
17
16012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางฐิติพัชร์ ดิษรัก
37
562
21
18
16012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมิง กุลธี
63
720
30
19
16012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสิปปนนท์ คงอิ่ม
34
494
18
20
16012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์
141
2,496
67
21
16012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางพรทิพย์ ทานะมัย
16
58
6
22
16012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีระวัฒน์ วัฒนา
34
457
13
23
16012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีระวัฒน์ ระนาท
39
516
18
24
16012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมบูรณ์ สุขเกษ
16
170
6
25
16012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวรเทพ หอมจันทร์
112
1,505
43
26
16012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางปราณี ฉ่ำพึ่ง
35
336
18
27
16012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
22
248
10
28
16022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางกาญจนา บุญคง
85
1,400
43
29
16022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
149
2,507
66
30
16022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอารีย์ คนซื่อ
28
396
15
31
16022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
54
753
27
32
16022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประทวน กำจัดภัย
17
157
6
33
16022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางณัฏฐินี หอมจันทร์
34
199
11
34
16022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
39
588
18
35
16022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิศิษฐ์ มิ่งศักดิ์ศรี
31
391
16
36
16022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
34
562
17
37
16022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนรงค์ โสภา
22
176
10
38
16022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
50
589
18
39
16022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางชูศรี คำกัน
61
924
27
40
17012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
28
421
15
41
17012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวัชรพงษ์ แพร่หลาย
15
52
6
42
17012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมศักย์ แย้มนุ่น
58
951
27
43
17012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางนัฐวรรณ ศรีทอง
19
286
18
44
17012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางเครือวัลย์ ดิษพงษ์
19
158
8
45
17012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิทยา สีหบุตร
66
1,316
39
46
17012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปราโมทย์ เจริญสลุง
183
2,837
74
47
17012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสิงห์ชัย แพรเจริญ
18
273
12
48
17012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
15
65
6
49
17012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปัญญา ทองงาม
14
119
7
50
17012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิชาญ การะเกตุ
27
316
17
51
17012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย กาศักดิ์
17
132
6
52
18012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิเชียร แก่นไร่
155
2,797
70
53
18012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอนุสรณ์ สีมะสิทธิกุล
46
691
23
54
18012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
28
365
13
55
18012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกษม เกตุดี
59
689
24
56
18012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมชาย บุษบงค์
28
495
26
57
18012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภูมิภัทร ลอยเจริญ
14
53
7
58
18012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสายชล บุตรเสนห์
17
108
6
59
18012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเผด็จ สุพันธนา
83
1,460
44
60
18012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์
26
317
14
61
18012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวินัย คำวิเศษ
20
327
13
62
18012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชูชาติ พารีสอน
87
1,615
54
63
18012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเมธี วัฒนสิงห์
22
266
12
64
18012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวินิจ ภูชัยศรีสัมฤทธิ์
22
235
9
รวม
3,300
48,277
1,543

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน