ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
15012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุเทพ สังข์วิเศษ
45
596
18
2
15012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประสิทธิ์ รักงาม
36
478
17
3
15012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางมยุรีย์ แพร่หลาย
93
1,394
41
4
15012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบันลือ พลมาลา
166
2,861
75
5
15012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเติมศักดิ์ อ้วนแก้ว
20
240
15
6
15012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบรรจบ เฉลยมรรค
20
244
11
7
15012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิชาญ กิ่งก้าน
16
73
7
8
15012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพงศ์ไท คีรีวงศ์วัฒนา
15
130
6
9
15012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศักดา ใจตรง
16
68
6
10
15012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมงคล บกสกุล
213
3,086
80
11
15012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิรุธ บัญฑิโต
17
110
6
12
15012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวอาภาพร วรรณสุนธยา
51
1,042
29
13
15012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายดำรงค์ ทองคำชู
18
164
12
14
15012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายยุทธศิลป์ แย้มเจริญ
38
563
18
15
16012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสำรวย วัฒนวงศ์
81
1,716
47
16
16012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี
216
2,989
78
17
16012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางฐิติพัชร์ ดิษรัก
43
511
20
18
16012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมิง กุลธี
62
722
30
19
16012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ.ส.อ.จตุรงค์ กุลแก้ว
30
480
18
20
16012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางกาญจนา บุญคง
141
2,667
70
21
16012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางพรทิพย์ ทานะมัย
17
56
6
22
16012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีรพงษ์ ภูธร
32
463
14
23
16012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนรงค์ โสภา
43
527
19
24
16012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมบูรณ์ สุขเกษ
16
204
8
25
16012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีระวัฒน์ ระนาท
104
1,523
44
26
16012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางปราณี ฉ่ำพึ่ง
34
307
18
27
16012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสังวรณ์ รักญาติ
23
242
11
28
16022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางณัฏฐินี หอมจันทร์
83
1,450
44
29
16022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
156
2,635
68
30
16022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอารีย์ คนซื่อ
30
373
15
31
16022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีระวัฒน์ วัฒนา
49
731
27
32
16022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมเกียรติ ชมภูนุช
16
150
6
33
16022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสิปปนนท์ คงอิ่ม
27
204
12
34
16022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
37
629
19
35
16022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิศิษฐ์ มิ่งศักดิ์ศรี
30
360
16
36
16022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประทวน กำจัดภัย
30
598
17
37
16022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางพรรณพร โพธิจันทร์
15
192
10
38
16022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
45
548
20
39
16022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางชูศรี คำกัน
63
963
27
40
17012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวัชรพงษ์ แพร่หลาย
34
416
15
41
17012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์
14
68
6
42
17012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมศักย์ แย้มนุ่น
63
1,004
28
43
17012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางนัฐวรรณ ศรีทอง
19
314
15
44
17012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางเครือวัลย์ ดิษพงษ์
19
143
9
45
17012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิทยา สีหบุตร
83
1,325
39
46
17012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปราโมทย์ เจริญสลุง
182
2,821
75
47
17012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสิงห์ชัย แพรเจริญ
15
242
12
48
17012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเชาวลิต บุญอิ่ม
16
59
6
49
17012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปัญญา ทองงาม
13
107
8
50
17012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิชาญ การะเกตุ
27
316
14
51
17012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย กาศักดิ์
17
137
6
52
18012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิเชียร แก่นไร่
151
2,758
71
53
18012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอนุสรณ์ สีมะสิทธิกุล
49
668
22
54
18012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวพรประภา พัฒนพงษ์
27
400
13
55
18012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรชต ปานสมบูรณ์
54
706
25
56
18012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมชาย บุษบงค์
32
540
24
57
18012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภูมิภัทร ลอยเจริญ
14
69
6
58
18012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสายชล บุตรเสนห์
16
101
6
59
18012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเผด็จ สุพันธนา
83
1,511
44
60
18012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์
25
323
15
61
18012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวินัย คำวิเศษ
17
349
12
62
18012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชูชาติ พารีสอน
89
1,682
48
63
18012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเมธี วัฒนสิงห์
23
258
12
64
18012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศักดา ใจตรง
23
235
9
รวม
3,292
48,841
1,545

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน