ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
11012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพรัตน์ ก้อนทองคำ
188
3,413
85
2
11012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวุฒิชัย วันทมาตย์
142
2,659
69
3
11012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกษม วิจิโน
115
1,681
48
4
11012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบรรหาร เอี่ยมสอาด
184
2,602
67
5
11012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.รุ่งสุรีย์ สิงหราช
82
1,200
40
6
11012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีลมบล บุญมานะ
151
2,651
72
7
11012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวชลารักษ์ สายอุทัศน์
45
935
29
8
11012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมชาย แสงถนอม
118
2,095
54
9
11012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางนิตยา มั่นชำนาญ
158
3,040
76
10
11012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุพัตรา ลิ้มวัฒนชัย
143
2,721
69
11
11012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา
111
1,793
54
12
11012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
7
63
5
13
11012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวรพจน์ สิงหราช
120
1,795
60
14
11012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประภาส กรุดพันธ์
20
208
9
15
11012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสงัด ประวุฒิ
100
2,152
50
16
11020060
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางบุศรินทร์ แสงใหญ่
39
513
22
17
11022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมเกียรติ ภู่เจริญ
161
2,731
68
18
11022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
19
225
12
19
11022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิสูตร ยอดสุข
76
1,165
35
20
11022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมชาย ทองสุทธิ์
137
2,556
68
21
11022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมนึก อุดมทรัพย์
168
3,356
80
22
11022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุภาพร รัตน์น้อย
139
2,760
72
23
11022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจิราพงศ์ จุติธนะเสฏฐ์
208
3,257
88
24
11022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิชาญ กิ่งก้าน
64
1,159
40
25
11022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์
93
1,920
54
26
24012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศักดิ์เดช จุมณี
235
3,585
91
27
24012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางปนัดดา มักสัมพันธุ์
168
2,865
72
28
24012003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางรุจิรดา วรรณศิริ
191
3,676
102
29
24012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวนิชชัย แก่นภมร
31
502
15
30
24012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์
115
2,134
61
31
24012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพงศ์รพี ปรีดานนท์
26
433
16
32
24012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายใย ยศยิ่ง
11
69
6
33
24012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางดวงรัตน์ ชิตเจริญ
18
138
6
34
24012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิโรจน์ จำปาทอง
39
544
18
35
24012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพีระพงศ์ ณัฐคุณานนท์
40
650
19
36
24012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมนตรี เดวิเลาะ
31
414
17
37
24012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิเชียร นิกรประเสริฐ
22
215
9
38
24012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาววัชนี ชูสุวรรณ
17
61
6
39
24012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุทธิพล ไตรรัตน์สิงหกุล
65
1,090
34
40
24012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอมรวดี สินเจริญ
40
806
24
41
24012017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมศักดิ์ สนกนก
14
191
9
42
24012018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางชวนชื่น เจริญฤทธิ์วัฒนา
11
50
6
43
24022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุวิทย์ ชัยรัตน์
16
164
6
44
24022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
13
51
6
45
24022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล
22
271
13
46
24022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไชยสิทธิ์ ไพบูลย์
49
662
24
47
24022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
148
2,849
70
48
24022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีฐปนนท ยิ่งชนะ
16
103
12
49
24022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีเกชา กลิ่นเพ็ง
64
1,279
41
50
24022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกัณฑพัฒน์ ทองเพชร
26
427
14
51
24022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิพัฒน์ จริงจิตร
15
100
6
52
24022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพเยาว์ เกตานนท์
32
596
24
53
24022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายโกศล วรพุฒ
53
847
24
54
24022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวไทรงาม ประมวลศิลป์ชัย
18
109
8
รวม
4,336
73,531
2,085

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน