ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
11012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพรัตน์ ก้อนทองคำ
187
3,276
80
2
11012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวุฒิชัย วันทมาตย์
139
2,698
68
3
11012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกษม วิจิโน
113
1,745
48
4
11012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบรรหาร เอี่ยมสอาด
186
2,597
66
5
11012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมชาย ทองสุทธิ์
84
1,201
38
6
11012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีลมบล บุญมานะ
139
2,655
71
7
11012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.บุญจักรวาล รอดบำเรอ
61
930
30
8
11012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมชาย แสงถนอม
118
2,114
54
9
11012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางนิตยา มั่นชำนาญ
159
2,910
73
10
11012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุพัตรา ลิ้มวัฒนชัย
139
2,682
69
11
11012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา
112
1,796
51
12
11012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวชลารักษ์ สายอุทัศน์
10
60
5
13
11012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวรพจน์ สิงหราช
117
1,832
58
14
11012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประภาส กรุดพันธ์
20
230
9
15
11012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสงัด ประวุฒิ
101
1,988
47
16
11020060
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางพรปวีณ์ แสนสุข
50
605
24
17
11022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมเกียรติ ภู่เจริญ
164
2,617
65
18
11022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางบุศรินทร์ แสงใหญ่
20
262
12
19
11022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมชัย อภิรัตนาชัย
77
1,227
33
20
11022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวรฉาย ทองคำ
140
2,469
66
21
11022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมนึก อุดมทรัพย์
161
3,141
77
22
11022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุภาพร รัตน์น้อย
139
2,814
69
23
11022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจิราพงศ์ จุติธนะเสฏฐ์
209
3,312
86
24
11022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์
62
1,202
40
25
11022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง
96
1,887
54
26
24012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศักดิ์เดช จุมณี
223
3,517
89
27
24012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางปนัดดา มักสัมพันธุ์
170
2,814
72
28
24012003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางรุจิรดา วรรณศิริ
194
3,750
98
29
24012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางกัณจะณา พุ่มมาลา
29
480
13
30
24012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์
114
2,043
57
31
24012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพงศ์รพี ปรีดานนท์
24
388
14
32
24012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวนิชชัย แก่นภมร
12
70
6
33
24012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางดวงรัตน์ ชิตเจริญ
18
128
6
34
24012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
36
565
18
35
24012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพีระพงศ์ ณัฐคุณานนท์
40
613
20
36
24012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมนตรี เดวิเลาะ
30
374
16
37
24012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิเชียร นิกรประเสริฐ
19
234
9
38
24012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายโกศล วรพุฒ
18
65
6
39
24012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุทธิพล ไตรรัตน์สิงหกุล
65
1,093
33
40
24012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอมรวดี สินเจริญ
44
789
23
41
24012017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
13
189
9
42
24012018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางชวนชื่น เจริญฤทธิ์วัฒนา
10
29
6
43
24022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุวิทย์ ชัยรัตน์
16
160
6
44
24022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิชัย ยอดปัญญา
17
66
6
45
24022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
16
295
13
46
24022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไชยสิทธิ์ ไพบูลย์
49
606
23
47
24022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
142
2,792
68
48
24022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิโรจน์ จำปาทอง
15
114
12
49
24022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีเกชา กลิ่นเพ็ง
67
1,252
39
50
24022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกัณฑพัฒน์ ทองเพชร
26
373
14
51
24022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิพัฒน์ จริงจิตร
16
121
6
52
24022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพเยาว์ เกตานนท์
29
549
20
53
24022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยเอกภูวเดช นิธิธานนท์
61
837
24
54
24022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวไทรงาม ประมวลศิลป์ชัย
18
101
7
รวม
4,336
72,657
2,026

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน