ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
25012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรศักดิ์ ศรณรินทร์
ทวารวดี
228
3,377
83
2
25012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิเชียร อินทมาศ
ศรีบูรพา
135
2,464
65
3
25012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพรชัย กิจนิมิตร์
ศรีบูรพา
13
17
6
4
25012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเสริฐ พรมพิชัย
ศรีบูรพา
15
240
12
5
25012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีธงชัย ก้อนสันทัด
95
1,682
45
6
25012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมมาตย์ กมลวิบูรณ์
กบินทร์-นาดี
17
212
7
7
25012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
กบินททร์-นาดี
22
306
12
8
25012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอภิเชษฐ์ ชมภู
กบินทร์ นาดี
38
587
19
9
25012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางกุลกาญจน์ มลิเกตุ
กบินทร์นาดี
13
145
8
10
25012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
กบินทร์-นาดี
18
646
21
11
25012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุเทพ ธีรัชสกุล
กบินทร์-นาดี
17
244
8
12
25012018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมุจลินท์ ปานสวัสดิ์
23
505
14
13
25012020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศิริพงษ์ จำใช้
ทวารวดี
14
69
6
14
25012021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมศรี งามดี
ทวาราวดี
70
1,234
34
15
25012022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
ทวาราวดี
12
98
6
16
25012023
นายปรีชา ช่างกลึง
16
167
7
17
25012024
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพาดี ฉิมพาลี
71
1,131
33
18
25012025
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพบูลย์ ทองเฟื่อง
ศรีบูรพา
14
163
7
19
25012026
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพทูล อยู่เกตุ
บูรพา
31
634
21
20
26012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบัณฑิต โชคถนอมจิตต์
ขุนด่านปราการชล
16
218
11
21
26012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล
ขุนด่านปราการชล
159
2,670
72
22
26012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรังสรรค์ พูลแย้ม
ขุนด่านปราการชล
36
763
27
23
26012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสุกัญญา เพาะบุญ
สพม.7
43
620
18
24
26012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประชุม บำรุงจิตร์
ขุนด่านปราการชล
17
235
12
25
26012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางนรีรัตน์ ย่างเล้ง
นครนายก
27
504
16
26
26012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวนิติพร เนติ
สพม.7
105
2,188
50
27
26012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมโภช อินทปัญญา
มัธยมศึกษา
20
299
12
28
26012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุภาภรณ์ เพาะบุญ
สพม.เขต 7
13
205
9
29
26012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายองอาจ พุ่มมี
สพม.7
80
1,500
41
30
26012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพรัตน์ บำรุงจิตต์
บ้านนา-องครักษ์
27
354
12
31
27012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ
คลองหาดพัฒนา
62
1,061
36
32
27012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชานันท์ ประภา
วังบูรพา
123
2,119
57
33
27012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุวรรณ ทวีผล
วังบูรพา
108
2,901
83
34
27012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอุบลรัตน์ ศรีษะเกตุ
วังบูรพา
31
477
16
35
27012007
ว่าที่ร้อยตรีโจทย์ แดงจันทร์
50
643
24
36
27012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา
วังบูรพา
54
777
23
37
27012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวรรณวนา พิทักษ์สงคราม
วังบูรพา
19
284
11
38
27022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทองพูน ใจประเสริฐ
ปิ่นมาลา
135
2,052
61
39
27022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประสาน เลือดทหาร
ปิ่นมาลา
37
847
27
40
27022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุมาลี รามฤทธิ์
ปิ่นมาลา
35
452
14
41
27022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชัยทัศน์ จ้องสกุลวงษ์
ปิ่นมาลา
27
367
11
42
27022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจำเนียร พวงแก้ว
ปิ่นมาลา
25
274
11
43
27022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประชุม เจริญมาก
ปิ้นมาลา
93
1,163
49
44
27022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวันชัย ผลสมบูรณ์
-
71
1,093
33
รวม
2,276
37,987
1,150

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน