ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
25012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรศักดิ์ ศรณรินทร์
243
3,406
84
2
25012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิเชียร อินทมาศ
156
2,377
64
3
25012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพรชัย กิจนิมิตร์
14
27
6
4
25012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเสริฐ พรมพิชัย
28
204
11
5
25012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีธงชัย ก้อนสันทัด
106
1,569
45
6
25012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมมาตย์ กมลวิบูรณ์
19
218
7
7
25012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวรัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ
22
306
12
8
25012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอภิเชษฐ์ ชมภู
40
599
18
9
25012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางกุลกาญจน์ มลิเกตุ
13
138
8
10
25012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเจษฎา ดีเลิศ
42
688
21
11
25012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุเทพ ธีรัชสกุล
20
230
8
12
25012018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมุจลินท์ ปานสวัสดิ์
31
500
15
13
25012020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศิริพงษ์ จำใช้
17
78
6
14
25012021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศิริศักดิ์ เชยชัยภูมิ
81
1,344
36
15
25012022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพงศ์พันธ์ เจริญผล
13
88
6
16
25012023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปรีชา ช่างกลึง
14
159
7
17
25012024
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพาดี ฉิมพาลี
69
1,159
34
18
25012025
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพบูลย์ ทองเฟื่อง
17
183
8
19
25012026
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพทูล อยู่เกตุ
43
620
21
20
26012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบัณฑิต โชคถนอมจิตต์
16
145
11
21
26012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
160
2,704
72
22
26012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมโภช อินทปัญญา
40
751
27
23
26012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสุกัญญา เพาะบุญ
54
611
16
24
26012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประชุม บำรุงจิตร์
19
227
12
25
26012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางนรีรัตน์ ย่างเล้ง
27
479
15
26
26012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวนิติพร เนติ
106
2,148
51
27
26012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจรุญ ทองอินทร์
23
283
11
28
26012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสุภาภรณ์ เพาะบุญ
13
164
9
29
26012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายองอาจ พุ่มมี
86
1,476
42
30
26012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพรัตน์ บำรุงจิตต์
26
328
12
31
27012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ
64
1,037
36
32
27012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชานันท์ ประภา
129
2,117
58
33
27012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
179
2,972
86
34
27012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอุบลรัตน์ ศรีษะเกตุ
35
461
18
35
27012007
ว่าที่ร้อยตรีโจทย์ แดงจันทร์
47
575
24
36
27012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา
55
790
24
37
27012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวรรณวนา พิทักษ์สงคราม
19
256
12
38
27022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประสาน เลือดทหาร
129
2,165
62
39
27022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิษณุ เกิดในหล้า
56
814
27
40
27022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุมาลี รามฤทธิ์
35
411
13
41
27022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชัยทัศน์ จ้องสกุลวงษ์
26
335
11
42
27022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจำเนียร พวงแก้ว
22
254
10
43
27022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประชุม เจริญมาก
86
1,043
43
44
27022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจำเนียร พวงแก้ว
74
1,060
33
รวม
2,514
37,499
1,152

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน