ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
72012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทักษิณ อารยะจารุ
40
558
19
2
72012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายราชันย์ ทิพเนตร
180
2,887
70
3
72012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
185
2,737
73
4
72012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางภักดิ์สิริญดา สิริรัศมีโชติ
17
181
12
5
72012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณรงค์ ชูศรีชัย
27
299
12
6
72012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนพคุณ นวมพันธ์
16
220
12
7
72012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ
144
2,291
68
8
72012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิทยา แก้วทิพย์
53
858
27
9
72012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา
111
1,924
57
10
72012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอุบลรัตน์ กรุดมณี
41
736
22
11
72012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีระ ปิ่นเจริญ
16
196
12
12
72022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสถาน จงสมจิตต์
19
259
12
13
72022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
42
707
21
14
72022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธวัช กรุดมณี
58
988
28
15
72022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางพรลักษณ์ สุพงศ์
36
517
18
16
72022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายคมสัน ธรรมนู
41
769
20
17
72022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนพดล คำเรียง
42
618
21
18
72022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอ่อนจันทร์ นุชบูรณ์
26
212
12
19
72022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวขนิษฐา พลายเพ็ชร์
36
562
18
20
72022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญช่วย อ้นสืบสาย
140
2,236
56
21
72022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวพิกุล ้เฉิดฉวีวรรณ
148
2,814
66
22
72022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเชี่ยวชาญ ดวงใจดี
66
1,302
36
23
72032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวฐิติพร หงษ์โต
151
2,568
65
24
72032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุขวิทย์ ปู้ทอง
25
391
12
25
72032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางเรณู สรหงษ์
27
298
12
26
72032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสมใจ สืบวัฒนพงษกุล
14
119
6
27
72032005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางนิลวดี กวีรัตน์ธำรง
31
412
15
28
72032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวกุหลาบ หงษ์ทอง
19
178
13
29
72032007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายขจรวุฒิ สว่างศรี
86
1,337
39
30
72032008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิโรจน์ ไชยภักดี
114
2,113
56
31
72032009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายตรัยพงษ์ เข็มเพ็ชร
95
1,959
58
32
72032010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรังษี วิบูลย์อรรถกร
39
577
18
33
73012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสามารถ รอดสำราญ
253
3,735
96
34
73012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีมนต์เมืองใต้ รอดอยู่
151
2,870
77
35
73012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณรงค์ชัย ศรีศศลักษณ์
34
506
18
36
73012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอาคม มากมีทรัพย์
83
1,733
51
37
73012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมศักดิ์ เหมือนดาว
37
402
15
38
73012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสนิท รีนับถือ
96
2,124
54
39
73012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวศจี ชินอักษร
41
598
21
40
73012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิวัฒน์ ชูศรีจันทร์
189
2,772
84
41
73012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์
128
1,936
52
42
73012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุปราณี อยู่ฤกษ์
168
2,630
65
43
73012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุภัทรา สภาพอัตถ์
41
526
17
44
73012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางลัดดาวัลย์ ศานตินิรันดร
116
1,897
55
45
73012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีระ วรรณเกตศิริ
21
330
13
46
73022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์
19
219
13
47
73022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชัชวาลย์ สิงหาทอง
71
1,185
35
48
73022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุดารัตน์ ชิณณะพงศ์
28
482
21
49
73022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสุกัญญา สุขสมบูรณ์
12
128
6
50
73022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวภควรรณ ภัทรพงศ์กร
15
111
9
51
73022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป
22
230
11
52
73022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวรรณี ภิรมย์คำ
46
718
27
53
73022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางจันทรพิมพ์ รัตนเดชกำจาย
20
271
11
54
73022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวนงคราญ ชุนอภิชาติ
26
290
12
55
73022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเจิด อยู่สงค์
19
275
12
56
73022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมเกียรติ ปทุมสูติ
64
1,365
43
57
73022013
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพยุง ศรันยูญาติวงศ์
88
836
32
58
73022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวรุ่งชีวา สุขศรี
158
3,155
82
59
73022015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวจารุวรรณ พูพะเนียด
22
269
12
60
73022016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีพิษณุพล แตงอ่อน
85
1,646
48
61
73022017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุริยา ชิณณะพงศ์
184
2,518
72
รวม
4,322
69,580
2,050

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน