ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
84012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมยศ กระจ่างแจ้ง
ทุ่งหลวงต่างคำ
133
2,724
72
2
84012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสมร เผือกเดช
153
2,818
72
3
84012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกรียงไกร แก้วมีศรี
114
2,312
60
4
84012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพรชัย จันทร์รงค์
33
549
19
5
84012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวรรณา มณีรัตน์
50
574
24
6
84012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประยงค์ อินนุพัฒน์
90
1,682
45
7
84012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร
46
589
20
8
84012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ
51
1,086
30
9
84012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอู๊ต ตรีอุดม
34
410
15
10
84012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางปุญชรัศมิ์ ชัยบุญ
15
113
10
11
84012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวอัจฉรา ช่วยนุ่ม
31
256
12
12
84012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางจิรวรรณ คุ้มพร้อม สำลีพันธ์
80
1,354
40
13
84012017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางเพียงแข ชิตจุ้ย
97
1,833
46
14
84012018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยโทพลากร ประสงค์
35
593
18
15
84022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวอมรรัตน์ โสธารัตน์
22
236
12
16
84022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรศักดิ์ อักษรสาร
82
1,545
42
17
84022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมศักดิ์ ทองสมุทร
92
1,212
39
18
84022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภูมิสถิตย์ ดวงฤทธิ์
37
430
16
19
84022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญเลิศ ทองชล
61
966
28
20
84022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ ร.อ.ภูพยงค์ คงชนะ
22
185
10
21
84022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบรรชา ช่อสุวรรณ
22
179
12
22
84022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายคมกฤษ ลิ่มสวัสดิ์
18
88
9
23
84022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีรเดช จู่ทิ่น
32
437
14
24
84022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสำรวย ภักดี
93
1,220
37
25
84022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายโสภณ ทองจิตร
46
738
22
26
84022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภาณุศักดิ์ พรหมแช่ม
125
1,983
54
27
84022014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพีรพงษ์ ทรรพคช
20
92
6
28
84022015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางผกา สามารถ
17
177
10
29
84022016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอนุพงศ์ รัตนถิรกุล
14
131
12
30
84022017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายการีย์ สุวรรณวงศ์
27
269
12
31
84022018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญเลิศ ชุมจุล
24
349
12
32
84032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวอรชพร มีพัฒน์
20
191
11
33
84032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมชาย กิจคาม
90
1,512
40
34
84032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิวุธ มีพันธ์
33
418
17
35
84032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางฐิติมา นาครพัฒน์
76
1,249
36
36
84032005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเชษฐ สำลีพันธ์
141
2,187
55
37
84032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวัชรินทร์ เพชรเมือง
วัดหลวงสร้างนางขาว
113
1,572
42
38
84032007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจีรศักดิ์ เดชเกิด
39
528
19
39
84032008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิมล รัตนพันธ์
16
184
10
40
84032009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางพรทิพย์ นุกูลกิจ
21
191
12
41
84032010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปราโมทย์ ปูชนียพงศกร
91
1,277
37
42
84032011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุชาดา ลิ่มสวัสดิ์
16
135
6
43
84032012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนฤชาติ สุวรรณพร
19
152
6
44
84032013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด
64
1,005
29
45
86012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรินทร์ เนียมสุวรรณ์
122
3,311
84
46
86012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางนพมาศ เพราพันธ์
129
2,540
66
47
86012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายโชคชัย สุขแก้ว
24
220
9
48
86012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพะเนิน อุชุภาพ
21
157
9
49
86012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปริญญา พงศ์กาสอ
22
113
9
50
86012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเอกวุฒิ ไกรมาก
75
1,122
30
51
86012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีชัยนิตย์ พรรณาวร
31
344
14
52
86012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางพรพนา แดงสกล
24
179
12
53
86012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางยุพดี สัตยธีรานนท์
43
578
16
54
86012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางรักษิณา ยอดมงคล
45
718
20
55
86022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเจริญ ทองศิริ
136
2,581
72
56
86022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทินกฤต แซ่ตั้ง
22
265
13
57
86022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธรรมดล หงษ์ทอง
17
78
6
58
86022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประพัศสร ซุ่นสุวรรณ์
63
830
29
59
86022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประทีป มณีบางกา
81
1,184
36
60
86022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวันชัย พลดงนอก
33
517
15
61
86022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
114
1,974
56
62
86022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอิสรีย์ อิฐกอ
20
80
8
63
86022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกรียงศักดิ์ อัจกลับ
20
168
9
64
86022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสนอง ศิลปกุล
29
296
15
65
86022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิเชษฐ์ ทับทอง
22
224
11
66
86022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนวพล ดันสูงเนิน
53
836
26
รวม
3,601
56,046
1,715

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน