ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.59
ห้องเรียน
10 มิ.ย.59
1
80012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภักดี เหมทานนท์
เครือข่าย
249
3,007
78
2
80012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายส.สมบัติ มีสุนทร
162
3,320
75
3
80012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธวัช คำนวณ
กัลยาณีศรีธรรมราช
19
282
12
4
80012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุนทรัสส์ เพชรรักษ์คำด้วง
124
1,411
46
5
80012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชาติชาย ทองเลี่ยมนาค
โรงเรียนสีขาว
141
1,923
58
6
80012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ ร.ต.โชคดี เภรีภาศ
สหวิทยาเขตกัลยาณี
21
114
7
7
80012007
นายอำพล ยะสะนพ
60
640
24
8
80012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพรัช วงศ์นาถกุล
106
717
30
9
80012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมพงษ์ ปานหงษ์
61
952
30
10
80012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเลิศชาย ขอจิตต์เมตต์
สหวิทยาเขตเบญจม
20
366
16
11
80012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมมุ่ง หนูพยันต์
สหวิทยาเขตพระพรหม-เฉลิมพระเกียรติ
37
381
15
12
80012012
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
68
1,338
32
13
80012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุวรรณ ผลเจริญ
ร.ร.ขนาดเล็ก
26
292
13
14
80012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอนันทน์ แดงเรือง
31
370
12
15
80012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวรัตนาภรณ์ เขียวบรรจง
ไม่มี
70
1,133
31
16
80022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจำเริญศักดิ์ แสงแก้ว
-
101
1,558
43
17
80022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายโสภณ บุรีแสง
18
215
12
18
80022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์
41
502
20
19
80022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวกัญญ์พิดา จงคง
ต้นน้ำตาปี
11
49
6
20
80022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุนันท์ กลับขันธ์
160
2,940
67
21
80022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปรีชา แร่ทอง
-
122
2,191
56
22
80022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสถิตย์ รัตนบุรี
สตรีทุ่งสง
61
862
29
23
80022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพงค์สิทธิ์ สิริกาญจน์
17
168
9
24
80022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประยูร รักษ์กำเนิด
-
45
655
19
25
80022015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไกวัล เสริมแก้ว
56
823
27
26
80022016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนันทวัฒน์ ชัยวิชิต
ลุ่มน้ำตาปี
52
1,084
37
27
80022017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลิมชัย จิตรสำรวย
-
26
373
12
28
80022018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกำพล ทองอยู่
ทุ่งใหญ่
37
638
18
29
80022019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปรีชา ปัญญานฤพล
สหวิทยาเขตทุ่งใหญ่
23
357
12
30
80022020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวิมล หนูชุม
สหวิทยาเขตทุ่งใหญ่
15
121
6
31
80022021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนราวุธ สุจิตะพันธ์
57
1,097
32
32
80022022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุพัฒน์ เดชนุ่น
สหวิทยาเขตทุ่งสง
16
159
9
33
80022023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลิมพงศ์ ช่วยคุ้ม
ต้นน้ำตาปี
15
200
9
34
80022024
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอนันต์ รักษ์ศรีทอง
สตรีทุ่งสง
33
492
17
35
80032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปราโมทย์ พรหมนิล
สตรีปากพนัง-เชียรใหญ่
66
1,186
42
36
80032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจรัญ ชัยทองสุขทอง
13
147
6
37
80032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศรีวิชัย คงจันทร์
สหวิทยาเขตสตรีปากพนัง-เชียรใหญ่
19
138
9
38
80032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมศักดิ์ คงแป้น
-
10
52
3
39
80032005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสง่า นาวารัตน์
92
1,622
51
40
80032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
65
1,283
42
41
80032007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอรุณ พงศ์เพ็ชร์
10
94
4
42
80032008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเสริฐ ธานีรัตน์
สพม.12
15
149
12
43
80032009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาววิมล นาวารัตน์
19
263
12
44
80032012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเสริฐ ชีใหม่
สหวิทยาเขตหัวไทร-ปากพนัง
121
2,466
60
45
80032013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุภาพ เต็มรัตน์
ปากพนัง-เชียรใหญ่
15
101
9
46
80032014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอรุณรักษ์ จันทร์ศรี
หัวไทรปากพนัง
11
64
6
47
80032015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางจิราพร รัตนกุล
สตรีปากพนัง-เชียรใหญ่
85
981
35
48
80032016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประโยชน์ ชัยณรงค์
ไม่มี
84
1,166
39
49
80032017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ
ร่อนพิบูลย์ จุฬาภรณ์
24
242
12
50
80032018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีอัครเดช สินภิบาล
ร่อนพิบูลย์-จุฬาภรณ์
18
224
9
51
80032019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิชัย สุขพันธุ์
ร่อนพิบูลย์-จุฬาภรณ์
33
276
12
52
80032020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสันติกร รักสองหมื่น
ร่อนพิบูลย์-จุฬาภรณ์
13
93
6
53
80032021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายคีรี มากสังข์
13
79
1,247
40
54
80032022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจีรวิทย์ มั่นคงวัฒนะ
25
282
11
55
80032023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายราเมศ มาศแสวง
หัวไทร-ปากพนัง
16
183
11
56
80032024
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอรุณ รอดสันติกุล
สพม.12
22
361
14
57
80032025
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุธีรุจ อุปถัมภ์
หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพังไกร
20
200
12
58
80032026
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสิทธิพร นิลพัฒน์
34
512
16
59
80042001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรพงศ์ เอื้อศิริพรฤทธิ์
80
1,333
43
60
80042002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมปอง ภักดีกิจ
16
166
12
61
80042003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมนึก รักดำ
ท่าศาลา-นบพิตำ
143
2,061
60
62
80042004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปชานนท์ ชนะราวี
ท่าศาลา
19
236
9
63
80042005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางกิ่งขวัญ สุขสงวน
สระแก้ว
33
467
14
64
80042006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุนทร เพชรดี
96
1,454
46
65
80042007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิตติชัย ไชยศร
สิชล-ขนอม
30
376
12
66
80042008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพีระพงษ์ สองวิหค
59
905
27
67
80042009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวิมพ์วิภา รักสม
14
66
6
68
80042010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีสมพร แก้วคง
สิชล-ขนอม
51
709
21
69
80042011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมมาศ หนูแก้ว
สหวิทยาเขต สิชล-ขนอม
17
119
6
70
80042012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพยัส คีรีพันธุ์
ท่าศาลา-นบพิตำ
30
368
15
71
80042013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประพฤติ วงศ์ชนะ
ท่าศาลา - นบพิตำ
37
566
18
72
93012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสาวิทย์ บุญประเสริฐ
เพชรพัทลุง
190
3,520
79
73
93012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมพร กาญจนพันธุ์
สตรีพัทลุง
66
1,259
35
74
93012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเอกสิทธิ์ โศภิษฐิกุล
-
15
94
6
75
93012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมโชค วรรณเวช
เพชรพัทลุง
63
689
27
76
93012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุทิน ธาดาพรรษวุฒิ
โรงเรียนพัทลุง
23
143
12
77
93012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจบ แก้วทิพย์
สตรีพัทลุง
171
2,989
74
78
93012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอุไร พรหมปาน
เพชรพัทลุง
27
414
12
79
93012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศักดา วัจนพิสิฐ
ตะโหมด
17
136
7
80
93012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สตรีพัทลุง
20
192
12
81
93012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพรศักดิ์ ชุมทอง
23
234
8
82
93012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมพงศ์ บุญชรัตน์
98
1,857
45
83
93012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประภาส พรหมแก้ว
ควนขนุน
63
1,166
33
84
93012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมบูรณ์ ขุนทิพย์
24
239
12
85
93012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมใจ บุญเรืองขาว
ควนขนุน
14
104
8
86
93012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมหมาย กรดเต็ม
พัทลุง
26
205
12
87
93012017
นายฉุชวิทยา หนูฤทธิ์
27
229
12
88
93012018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปรีชา มากมณี
ตะโหมด
39
642
21
89
93012019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางมาลี แก้วละเอียด
-
64
1,100
36
90
93012020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิรัตน์ บัวขาว
สหวิทยาเขตควนขนุน
21
230
12
91
93012021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิกร แสงเกื้อหนุน
ควนขนุน
14
64
6
92
93012022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปวิช เลือดฉิม
26
254
12
93
93012023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางพรเพ็ญ แปวประเสริฐ
ปากพะยูน
40
534
21
94
93012024
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิชัย บุษรารัตน์
68
836
30
95
93012025
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเอนก พรมชาติ
ควนขนุน
27
376
15
96
93012026
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมณี เรืองแก้ว
สตรีพัทลุง
54
745
23
97
93012027
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวภิรัญญา อินถิติ
เพชรพัทลุง
14
37
6
98
93012028
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
อำเภอควนขนุน
18
235
12
99
93012029
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สหวิทยาเขตจตุรพัฒน์
14
0
0

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]