ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
80012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภักดี เหมทานนท์
247
2,816
79
2
80012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายส.สมบัติ มีสุนทร
226
3,122
75
3
80012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธวัช คำนวณ
18
213
12
4
80012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีสมพร แก้วคง
103
1,407
45
5
80012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมพงษ์ ปานหงษ์
134
1,996
57
6
80012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ ร.ต.โชคดี เภรีภาศ
17
141
8
7
80012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุธีรุจ อุปถัมภ์
46
529
20
8
80012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสันติ นาดี
94
717
30
9
80012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกียรติศักดิ์ บุญรวบ
54
962
30
10
80012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเลิศชาย ขอจิตต์เมตต์
21
238
18
11
80012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพงศ์สิทธิ์ สิริกาญจน์
33
290
13
12
80012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพีระพงษ์ สองวิหค
71
1,306
33
13
80012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจรัญ ชัยทองสุขทอง
24
270
13
14
80012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอนันทน์ แดงเรือง
36
412
13
15
80012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอรุณ รอดสันติกุล
72
1,094
33
16
80022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจำเริญศักดิ์ แสงแก้ว
97
1,618
42
17
80022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวโสภา ไสวศรี
17
224
10
18
80022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปชานนท์ ชนะราวี
32
496
19
19
80022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุพจน์ จงจิตร
13
86
7
20
80022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุนันท์ กลับขันธ์
155
2,738
68
21
80022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสง่า นาวารัตน์
119
2,134
57
22
80022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสถิตย์ รัตนบุรี
58
978
28
23
80022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจิรัฏฐ์ รัตนพันธ์
19
204
9
24
80022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเสริฐ ธานีรัตน์
42
703
19
25
80022015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์
56
881
27
26
80022016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนันทวัฒน์ ชัยวิชิต
72
1,160
33
27
80022017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลิมชัย จิตรสำรวย
28
384
13
28
80022018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลิมพงศ์ ช่วยคุ้ม
40
677
19
29
80022019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวิมล หนูชุม
29
365
12
30
80022020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวารินดา จู้ห้อง
15
107
6
31
80022021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนราวุธ สุจิตะพันธ์
66
1,172
33
32
80022022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสิริวรรรณ มณีโชติ
16
155
9
33
80022023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางณภัค อินทร์ปาน
19
143
9
34
80022024
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิชัย สุขพันธุ์
31
371
14
35
80032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปราโมทย์ พรหมนิล
73
1,158
42
36
80032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรัตตัญญู ศรีไชย
15
91
6
37
80032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิทักษ์ เชิญทอง
17
116
6
38
80032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุจิรา รัตนบุรี
8
56
3
39
80032005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประยูร รักษ์กำเนิด
91
1,310
45
40
80032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุภาภรณ์ คงคานนท์
82
1,329
44
41
80032007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอรุณ พงศ์เพ็ชร์
14
75
5
42
80032008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอรรถพร อักษรนำ
14
110
9
43
80032009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาววิมล นาวารัตน์
20
188
12
44
80032012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.สุภาพ เต็มรัตน์
152
2,142
57
45
80032013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมณี เอียดเสน
14
111
9
46
80032014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอรุณรักษ์ จันทร์ศรี
17
73
6
47
80032015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางจิราพร รัตนกุล
72
1,028
32
48
80032016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประโยชน์ ชัยณรงค์
87
1,306
38
49
80032017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมศักดิ์ คงแป้น
22
236
12
50
80032018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีอัครเดช สินภิบาล
18
155
9
51
80032019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.ปรีชา ปัญญานฤพล
32
291
12
52
80032020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสันติกร รักสองหมื่น
20
184
11
53
80032021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายคีรี มากสังข์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
94
1,445
47
54
80032022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวกรรณิกา จอมทอง
22
252
9
55
80032023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาววิภาดา ขุนทองจันทร์
13
151
10
56
80032024
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิชัย ราชธานี
21
284
12
57
80032025
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางพรทิพย์ อุปถัมภ์
17
153
10
58
80032026
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศรีวิชัย คงจันทร์
30
378
18
59
80042001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกำพล ทองอยู่
88
1,228
39
60
80042002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวกัญญ์พิดา จงคง
16
104
6
61
80042003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรพงศ์ เอื้อศิริพรฤทธิ์
145
2,042
57
62
80042004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวิมพ์วิภา รักสม
22
221
10
63
80042005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวนิวร ผิวกระด้าง
30
373
14
64
80042006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุนทร เพชรดี
91
1,375
41
65
80042007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิตติชัย ไชยศร
26
339
13
66
80042008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจีรวิทย์ มั่นคงวัฒนะ
61
868
27
67
80042009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมเจตน์ ไชยเมือง
17
98
6
68
80042010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสิทธิพร นิลพัฒน์
51
731
22
69
80042011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมมาศ หนูแก้ว
20
111
6
70
80042012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพยัส คีรีพันธุ์
24
346
12
71
80042013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประพฤติ วงศ์ชนะ
34
493
19
72
93012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสาวิทย์ บุญประเสริฐ
206
3,231
78
73
93012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมพร กาญจนพันธุ์
65
1,058
33
74
93012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภูวไนย รักจำรูญ
16
116
7
75
93012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายฉุชวิทยา หนูฤทธิ์
45
482
20
76
93012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอุบล หนูมาก
19
161
10
77
93012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางมาลี แก้วละเอียด
168
2,737
72
78
93012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายขรรค์ชัย เหน็บบัว
37
516
15
79
93012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางปัญญธิดา อัตบุตร
16
135
8
80
93012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายการุณ ชูช่วย
19
145
12
81
93012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวันดี พลเพชร
21
262
11
82
93012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางพรเพ็ญ แปวประเสริฐ
89
1,677
46
83
93012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวภิรัญญา อินถิติ
52
981
30
84
93012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเปรียญ ชูทอง
20
224
11
85
93012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพชร มั่นคง
15
142
6
86
93012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิกร แสงเกื้อหนุน
25
142
12
87
93012017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมนึก เวชสิทธิ์
28
192
12
88
93012018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปรีชา มากมณี
39
591
24
89
93012019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวนันทรัตน์ ไพรัตน์
63
1,084
35
90
93012020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอนุกูล ชุมทอง
24
256
12
91
93012021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางกฤติกา อินใหม่
17
68
6
92
93012022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอุทัย ก่งเซ่ง
23
257
12
93
93012023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายโชต รัตนประพันธ์
36
595
19
94
93012024
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายโชติ จิตขาว
53
851
29
95
93012025
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเพลิง ขุนชิต
25
281
12
96
93012026
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเอนก พรมชาติ
63
822
25
97
93012027
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาว กาญจนา เดชสม
13
81
6
98
93012028
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายขจรจิตร ตะหมัง
22
225
12
รวม
4,938
68,372
2,224

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน