ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัส 10 หลัก
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
1
1080210774
80012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภักดี เหมทานนท์
เครือข่าย
2
1080210775
80012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
3
1080210776
80012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธวัช คำนวณ
กัลยาณีศรีธรรมราช
4
1080210777
80012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุนทรัสส์ เพชรรักษ์คำด้วง
5
1080210778
80012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายส.สมบัติ มีสุนทร
โรงเรียนสีขาว
6
1080210779
80012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ ร.ต.โชคดี เภรีภาศ
สหวิทยาเขตกัลยาณี
7
1080210780
80012007
นายอำพล ยะสะนพ
8
1080210781
80012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพรัช วงศ์นาถกุล
9
1080210784
80012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชาติชาย ทองเลี่ยมนาค
10
1080210785
80012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเลิศชาย ขอจิตต์เมตต์
สหวิทยาเขตเบญจม
11
1080210842
80012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมมุ่ง หนูพยันต์
สหวิทยาเขตพระพรหม-เฉลิมพระเกียรติ
12
1080210843
80012012
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
1080210844
80012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุวรรณ ผลเจริญ
ร.ร.ขนาดเล็ก
14
1080210848
80012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอนันทน์ แดงเรือง
15
1080210849
80012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวรัตนาภรณ์ เขียวบรรจง
ไม่มี
16
1080210786
80022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจำเริญศักดิ์ แสงแก้ว
-
17
1080210789
80022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายโสภณ บุรีแสง
18
1080210790
80022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์
19
1080210791
80022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวกัญญ์พิดา จงคง
ต้นน้ำตาปี
20
1080210804
80022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุนันท์ กลับขันธ์
21
1080210805
80022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปรีชา แร่ทอง
-
22
1080210806
80022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสถิตย์ รัตนบุรี
สตรีทุ่งสง
23
1080210807
80022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพงค์สิทธิ์ สิริกาญจน์
24
1080210808
80022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประยูร รักษ์กำเนิด
-
25
1080210812
80022015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไกวัล เสริมแก้ว
26
1080210813
80022016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวัฒนา ลาชโรจน์
ลุ่มน้ำตาปี
27
1080210814
80022017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลิมชัย จิตรสำรวย
-
28
1080210815
80022018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกำพล ทองอยู่
ทุ่งใหญ่
29
1080210816
80022019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนันทวัฒน์ ชัยวิชิต
สหวิทยาเขตทุ่งใหญ่
30
1080210817
80022020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวิมล หนูชุม
สหวิทยาเขตทุ่งใหญ่
31
1080210838
80022021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนราวุธ สุจิตะพันธ์
32
1080210839
80022022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุพัฒน์ เดชนุ่น
สหวิทยาเขตทุ่งสง
33
1080210840
80022023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลิมพงศ์ ช่วยคุ้ม
ต้นน้ำตาปี
34
1080210847
80022024
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอนันต์ รักษ์ศรีทอง
สตรีทุ่งสง
35
1080210792
80032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปราโมทย์ พรหมนิล
สตรีปากพนัง-เชียรใหญ่
36
1080210793
80032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจรัญ ชัยทองสุขทอง
37
1080210794
80032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศรีวิชัย คงจันทร์
สหวิทยาเขตสตรีปากพนัง-เชียรใหญ่
38
1080210795
80032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมศักดิ์ คงแป้น
-
39
1080210796
80032005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสง่า นาวารัตน์
40
1080210797
80032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
41
1080210798
80032007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอรุณ พงศ์เพ็ชร์
42
1080210799
80032008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเสริฐ ธานีรัตน์
สพม.12
43
1080210800
80032009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุภาภรณ์ คงคานนท์
44
1080210818
80032012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเสริฐ ชีใหม่
สหวิทยาเขตหัวไทร-ปากพนัง
45
1080210820
80032013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุภาพ เต็มรัตน์
ปากพนัง-เชียรใหญ่
46
1080210821
80032014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอรุณรักษ์ จันทร์ศรี
หัวไทรปากพนัง
47
1080210819
80032015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สตรีปากพนัง-เชียรใหญ่
48
1080210822
80032016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประโยชน์ ชัยณรงค์
ไม่มี
49
1080210823
80032017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ
ร่อนพิบูลย์ จุฬาภรณ์
50
1080210824
80032018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีอัครเดช สินภิบาล
ร่อนพิบูลย์-จุฬาภรณ์
51
1080210825
80032019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิชัย สุขพันธุ์
ร่อนพิบูลย์-จุฬาภรณ์
52
1080210826
80032020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสันติกร รักสองหมื่น
ร่อนพิบูลย์-จุฬาภรณ์
53
1080210833
80032021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายคีรี มากสังข์
13
54
1080210834
80032022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจีรวิทย์ มั่นคงวัฒนะ
55
1080210835
80032023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายราเมศ มาศแสวง
หัวไทร-ปากพนัง
56
1080210836
80032024
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอรุณ รอดสันติกุล
สพม.12
57
1080210837
80032025
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุธีรุจ อุปถัมภ์
หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพังไกร
58
1080210841
80032026
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสิทธิพร นิลพัฒน์
59
1080210782
80042001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรพงศ์ เอื้อศิริพรฤทธิ์
60
1080210783
80042002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมปอง ภักดีกิจ
61
1080210801
80042003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมนึก รักดำ
ท่าศาลา-นบพิตำ
62
1080210802
80042004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปชานนท์ ชนะราวี
ท่าศาลา
63
1080210803
80042005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางกิ่งขวัญ สุขสงวน
สระแก้ว
64
1080210827
80042006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุนทร เพชรดี
65
1080210828
80042007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิตติชัย ไชยศร
สิชล-ขนอม
66
1080210829
80042008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพีระพงษ์ สองวิหค
67
1080210830
80042009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวิมพ์วิภา รักสม
68
1080210831
80042010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีสมพร แก้วคง
สิชล-ขนอม
69
1080210832
80042011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมมาศ หนูแก้ว
สหวิทยาเขต สิชล-ขนอม
70
1080210845
80042012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพยัส คีรีพันธุ์
ท่าศาลา-นบพิตำ
71
1080210846
80042013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประพฤติ วงศ์ชนะ
ท่าศาลา - นบพิตำ
72
1093340260
93012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสาวิทย์ บุญประเสริฐ
เพชรพัทลุง
73
1093340262
93012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมพร กาญจนพันธุ์
สตรีพัทลุง
74
1093340263
93012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเอกสิทธิ์ โศภิษฐิกุล
-
75
1093340264
93012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมโชค วรรณเวช
เพชรพัทลุง
76
1093340265
93012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุทิน ธาดาพรรษวุฒิ
โรงเรียนพัทลุง
77
1093340261
93012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจบ แก้วทิพย์
สตรีพัทลุง
78
1093340267
93012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอุไร พรหมปาน
เพชรพัทลุง
79
1093340268
93012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศักดา วัจนพิสิฐ
เพชรพัทลุง
80
1093340270
93012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สตรีพัทลุง
81
1093340272
93012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
82
1093340271
93012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมพงศ์ บุญชรัตน์
83
1093340273
93012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประภาส พรหมแก้ว
ควนขนุน
84
1093340274
93012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมบูรณ์ ขุนทิพย์
85
1093340277
93012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมใจ บุญเรืองขาว
ควนขนุน
86
1093340278
93012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมหมาย กรดเต็ม
เพชรพัทลุง
87
1093340281
93012017
นายฉุชวิทยา หนูฤทธิ์
88
1093340280
93012018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปรีชา มากมณี
ตะโหมด
89
1093340279
93012019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางมาลี แก้วละเอียด
-
90
1093340283
93012020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิรัตน์ บัวขาว
สหวิทยาเขตควนขนุน
91
1093340284
93012021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิกร แสงเกื้อหนุน
ควนขนุน
92
1093340285
93012022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปวิช เลือดฉิม
93
1093340286
93012023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
จตุรพัฒน์
94
1093340287
93012024
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิชัย บุษรารัตน์
95
1093340288
93012025
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเอนก พรมชาติ
ควนขนุน
96
1093340269
93012026
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมณี เรืองแก้ว
สตรีพัทลุง
97
1093340276
93012027
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
เพชรพัทลุง
98
1093340275
93012028
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
อำเภอควนขนุน
99
1093340282
93012029
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สหวิทยาเขตจตุรพัฒน์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]