ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
1
80012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภักดี เหมทานนท์
เครือข่าย
223
2,901
78
2
80012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายส.สมบัติ มีสุนทร
232
3,260
75
3
80012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธวัช คำนวณ
กัลยาณีศรีธรรมราช
18
280
13
4
80012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุนทรัสส์ เพชรรักษ์คำด้วง
124
1,338
46
5
80012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชาติชาย ทองเลี่ยมนาค
โรงเรียนสีขาว
134
2,022
57
6
80012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ ร.ต.โชคดี เภรีภาศ
สหวิทยาเขตกัลยาณี
21
125
8
7
80012007
นายอำพล ยะสะนพ
60
636
24
8
80012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
99
719
30
9
80012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมพงษ์ ปานหงษ์
61
927
30
10
80012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเลิศชาย ขอจิตต์เมตต์
สหวิทยาเขตเบญจม
18
367
18
11
80012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมมุ่ง หนูพยันต์
สหวิทยาเขตพระพรหม-เฉลิมพระเกียรติ
37
344
14
12
80012012
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
68
1,326
33
13
80012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุวรรณ ผลเจริญ
ร.ร.ขนาดเล็ก
26
271
14
14
80012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอนันทน์ แดงเรือง
30
340
11
15
80012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุภาพ เต็มรัตน์
ไม่มี
79
1,044
31
16
80022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจำเริญศักดิ์ แสงแก้ว
-
95
1,541
41
17
80022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายโสภณ บุรีแสง
17
200
12
18
80022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์
41
513
19
19
80022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวกัญญ์พิดา จงคง
ต้นน้ำตาปี
11
55
6
20
80022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุนันท์ กลับขันธ์
162
2,868
67
21
80022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปรีชา แร่ทอง
-
124
2,206
57
22
80022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสถิตย์ รัตนบุรี
สตรีทุ่งสง
60
907
29
23
80022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพงค์สิทธิ์ สิริกาญจน์
สตรีทุ่งสง
16
191
8
24
80022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประยูร รักษ์กำเนิด
-
45
653
19
25
80022015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
54
805
26
26
80022016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนันทวัฒน์ ชัยวิชิต
ลุ่มน้ำตาปี
66
1,146
38
27
80022017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลิมชัย จิตรสำรวย
-
26
340
12
28
80022018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกำพล ทองอยู่
ทุ่งใหญ่
38
612
18
29
80022019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปรีชา ปัญญานฤพล
สหวิทยาเขตทุ่งใหญ่
23
363
12
30
80022020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวิมล หนูชุม
สหวิทยาเขตทุ่งใหญ่
15
118
6
31
80022021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนราวุธ สุจิตะพันธ์
59
1,149
32
32
80022022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุพัฒน์ เดชนุ่น
สหวิทยาเขตทุ่งสง
16
166
9
33
80022023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลิมพงศ์ ช่วยคุ้ม
ต้นน้ำตาปี
15
142
9
34
80022024
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอนันต์ รักษ์ศรีทอง
สตรีทุ่งสง
30
511
16
35
80032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปราโมทย์ พรหมนิล
หัวไทร-เชียรใหญ่
67
1,088
42
36
80032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจรัญ ชัยทองสุขทอง
13
101
6
37
80032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศรีวิชัย คงจันทร์
สหวิทยาเขตสตรีปากพนัง-เชียรใหญ่
17
134
8
38
80032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมศักดิ์ คงแป้น
-
10
54
3
39
80032005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสง่า นาวารัตน์
86
1,301
52
40
80032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
64
1,269
44
41
80032007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอรุณ พงศ์เพ็ชร์
10
87
4
42
80032008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเสริฐ ธานีรัตน์
สพม.12
15
149
12
43
80032009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาววิมล นาวารัตน์
19
234
12
44
80032012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเสริฐ ชีใหม่
สหวิทยาเขตปากพนัง-เชียรใหญ่
121
2,361
60
45
80032013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกียรติศักดิ์ บุญรวบ
ปากพนัง-เชียรใหญ่
15
88
9
46
80032014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอรุณรักษ์ จันทร์ศรี
หัวไทรปากพนัง
12
87
6
47
80032015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางจิราพร รัตนกุล
สตรีปากพนัง-เชียรใหญ่
85
978
32
48
80032016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประโยชน์ ชัยณรงค์
ไม่มี
80
1,155
37
49
80032017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ
ร่อนพิบูลย์ จุฬาภรณ์
24
232
12
50
80032018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีอัครเดช สินภิบาล
ร่อนพิบูลย์-จุฬาภรณ์
18
201
9
51
80032019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิชัย สุขพันธุ์
ร่อนพิบูลย์-จุฬาภรณ์
34
274
13
52
80032020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสันติกร รักสองหมื่น
ร่อนพิบูลย์-จุฬาภรณ์
14
133
8
53
80032021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายคีรี มากสังข์
13
79
1,345
43
54
80032022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจีรวิทย์ มั่นคงวัฒนะ
25
245
9
55
80032023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายราเมศ มาศแสวง
หัวไทร-ปากพนัง
16
176
10
56
80032024
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอรุณ รอดสันติกุล
สพม.12
24
325
13
57
80032025
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุธีรุจ อุปถัมภ์
หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพังไกร
20
176
12
58
80032026
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสิทธิพร นิลพัฒน์
34
356
17
59
80042001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรพงศ์ เอื้อศิริพรฤทธิ์
72
1,232
39
60
80042002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมปอง ภักดีกิจ
17
120
12
61
80042003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมนึก รักดำ
ท่าศาลา-นบพิตำ
146
2,089
58
62
80042004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปชานนท์ ชนะราวี
ท่าศาลา
18
192
9
63
80042005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางกิ่งขวัญ สุขสงวน
สระแก้ว
33
374
14
64
80042006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุนทร เพชรดี
95
1,454
46
65
80042007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิตติชัย ไชยศร
สิชล-ขนอม
29
312
12
66
80042008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพีระพงษ์ สองวิหค
59
885
27
67
80042009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวิมพ์วิภา รักสม
13
75
6
68
80042010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีสมพร แก้วคง
สิชล-ขนอม
48
693
21
69
80042011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมมาศ หนูแก้ว
สหวิทยาเขต สิชล-ขนอม
17
101
6
70
80042012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพยัส คีรีพันธุ์
ท่าศาลา-นบพิตำ
28
329
11
71
80042013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประพฤติ วงศ์ชนะ
ท่าศาลา - นบพิตำ-พรหมคีรี
36
509
18
72
93012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสาวิทย์ บุญประเสริฐ
เพชรพัทลุง
192
3,441
79
73
93012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมพร กาญจนพันธุ์
พัทลุง
66
1,156
36
74
93012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเอกสิทธิ์ โศภิษฐิกุล
-
15
103
6
75
93012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมโชค วรรณเวช
เพชรพัทลุง
63
603
24
76
93012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุทิน ธาดาพรรษวุฒิ
โรงเรียนพัทลุง
23
164
11
77
93012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สตรีพัทลุง
170
2,924
72
78
93012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอุไร พรหมปาน
เพชรพัทลุง
27
436
13
79
93012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศักดา วัจนพิสิฐ
ตะโหมด
17
156
8
80
93012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
สตรีพัทลุง
18
195
12
81
93012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพรศักดิ์ ชุมทอง
23
232
11
82
93012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมพงศ์ บุญชรัตน์
98
1,744
45
83
93012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประภาส พรหมแก้ว
ควนขนุน
54
1,002
30
84
93012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมบูรณ์ ขุนทิพย์
24
228
11
85
93012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมใจ บุญเรืองขาว
ควนขนุน
17
119
6
86
93012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมหมาย กรดเต็ม
พัทลุง
26
203
12
87
93012017
นายฉุชวิทยา หนูฤทธิ์
26
184
12
88
93012018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปรีชา มากมณี
ตะโหมด
38
624
23
89
93012019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางมาลี แก้วละเอียด
-
58
1,028
36
90
93012020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิรัตน์ บัวขาว
สหวิทยาเขตควนขนุน
21
236
12
91
93012021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิกร แสงเกื้อหนุน
ควนขนุน
14
59
6
92
93012022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปวิช เลือดฉิม
ปากพะยูน
25
217
12
93
93012023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางพรเพ็ญ แปวประเสริฐ
ปากพะยูน
40
566
19
94
93012024
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิชัย บุษรารัตน์
68
831
29
95
93012025
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเอนก พรมชาติ
สตรีพัทลุง
25
362
15
96
93012026
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมณี เรืองแก้ว
สตรีพัทลุง
53
762
24
97
93012027
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวภิรัญญา อินถิติ
เพชรพัทลุง
14
66
6
98
93012028
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
อำเภอควนขนุน
17
221
12
รวม
4,900
69,162
2,252

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]