ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
80012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภักดี เหมทานนท์
247
2,821
81
2
80012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายส.สมบัติ มีสุนทร
226
3,084
76
3
80012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธวัช คำนวณ
18
215
12
4
80012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีสมพร แก้วคง
100
1,456
45
5
80012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมพงษ์ ปานหงษ์
134
1,990
57
6
80012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ ร.ต.โชคดี เภรีภาศ
17
144
9
7
80012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุธีรุจ อุปถัมภ์
46
496
20
8
80012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสันติ นาดี
94
718
30
9
80012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกียรติศักดิ์ บุญรวบ
54
984
30
10
80012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเลิศชาย ขอจิตต์เมตต์
21
223
18
11
80012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพงศ์สิทธิ์ สิริกาญจน์
33
247
13
12
80012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพีระพงษ์ สองวิหค
71
1,281
33
13
80012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจรัญ ชัยทองสุขทอง
24
293
14
14
80012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอนันทน์ แดงเรือง
36
553
18
15
80012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอรุณ รอดสันติกุล
71
1,076
34
16
80022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจำเริญศักดิ์ แสงแก้ว
97
1,652
43
17
80022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวโสภา ไสวศรี
17
240
13
18
80022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปชานนท์ ชนะราวี
32
537
20
19
80022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุพจน์ จงจิตร
13
98
8
20
80022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุนันท์ กลับขันธ์
155
2,677
70
21
80022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสง่า นาวารัตน์
114
2,098
56
22
80022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสถิตย์ รัตนบุรี
58
1,071
30
23
80022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจิรัฏฐ์ รัตนพันธ์
17
208
9
24
80022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเสริฐ ธานีรัตน์
43
781
20
25
80022015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์
62
891
27
26
80022016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนันทวัฒน์ ชัยวิชิต
74
1,220
34
27
80022017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลิมชัย จิตรสำรวย
28
410
14
28
80022018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลิมพงศ์ ช่วยคุ้ม
40
736
18
29
80022019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวิมล หนูชุม
28
381
12
30
80022020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวารินดา จู้ห้อง
16
112
6
31
80022021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนราวุธ สุจิตะพันธ์
65
1,191
34
32
80022022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสิริวรรรณ มณีโชติ
16
161
9
33
80022023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางณภัค อินทร์ปาน
19
144
9
34
80022024
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิชัย สุขพันธุ์
30
425
14
35
80032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปราโมทย์ พรหมนิล
73
1,176
42
36
80032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรัตตัญญู ศรีไชย
15
85
6
37
80032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิทักษ์ เชิญทอง
17
127
6
38
80032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุจิรา รัตนบุรี
8
54
3
39
80032005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประยูร รักษ์กำเนิด
82
1,422
45
40
80032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุภาภรณ์ คงคานนท์
83
1,442
41
41
80032007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอรุณ พงศ์เพ็ชร์
14
86
6
42
80032008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอรรถพร อักษรนำ
14
148
10
43
80032009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาววิมล นาวารัตน์
19
183
12
44
80032012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.สุภาพ เต็มรัตน์
152
2,088
57
45
80032013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมณี เอียดเสน
15
124
9
46
80032014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอรุณรักษ์ จันทร์ศรี
17
78
6
47
80032015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางจิราพร รัตนกุล
73
1,034
33
48
80032016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประโยชน์ ชัยณรงค์
87
1,398
40
49
80032017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมศักดิ์ คงแป้น
22
273
12
50
80032018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีอัครเดช สินภิบาล
18
145
9
51
80032019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.ปรีชา ปัญญานฤพล
32
314
12
52
80032020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสันติกร รักสองหมื่น
20
207
12
53
80032021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายคีรี มากสังข์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
93
1,450
48
54
80032022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวกรรณิกา จอมทอง
22
257
9
55
80032023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาววิภาดา ขุนทองจันทร์
14
163
11
56
80032024
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิชัย ราชธานี
23
267
12
57
80032025
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางพรทิพย์ อุปถัมภ์
16
173
10
58
80032026
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศรีวิชัย คงจันทร์
30
354
18
59
80042001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกำพล ทองอยู่
88
1,228
39
60
80042002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวกัญญ์พิดา จงคง
16
108
6
61
80042003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรพงศ์ เอื้อศิริพรฤทธิ์
145
2,119
57
62
80042004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวิมพ์วิภา รักสม
22
238
12
63
80042005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวนิวร ผิวกระด้าง
28
393
17
64
80042006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุนทร เพชรดี
91
1,452
42
65
80042007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิตติชัย ไชยศร
26
371
15
66
80042008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจีรวิทย์ มั่นคงวัฒนะ
61
860
27
67
80042009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมเจตน์ ไชยเมือง
16
66
6
68
80042010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสิทธิพร นิลพัฒน์
50
817
25
69
80042011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมมาศ หนูแก้ว
20
111
6
70
80042012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพยัส คีรีพันธุ์
24
332
12
71
80042013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประพฤติ วงศ์ชนะ
35
497
20
72
93012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมณี เรืองแก้ว
191
3,067
78
73
93012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมพร กาญจนพันธุ์
66
1,008
34
74
93012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภูวไนย รักจำรูญ
16
135
9
75
93012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
42
469
20
76
93012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอุบล หนูมาก
19
161
9
77
93012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางมาลี แก้วละเอียด
166
2,673
72
78
93012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายขรรค์ชัย เหน็บบัว
37
512
16
79
93012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางปัญญธิดา อัตบุตร
16
164
9
80
93012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายการุณ ชูช่วย
19
144
12
81
93012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวันดี พลเพชร
21
260
11
82
93012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางพรเพ็ญ แปวประเสริฐ
90
1,702
47
83
93012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวภิรัญญา อินถิติ
53
1,019
30
84
93012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเปรียญ ชูทอง
20
226
12
85
93012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพชร มั่นคง
15
143
7
86
93012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิกร แสงเกื้อหนุน
25
145
11
87
93012017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมนึก เวชสิทธิ์
28
220
12
88
93012018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปรีชา มากมณี
39
563
22
89
93012019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวนันทรัตน์ ไพรัตน์
63
1,098
34
90
93012020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอนุกูล ชุมทอง
22
285
12
91
93012021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางกฤติกา อินใหม่
17
77
6
92
93012022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอุทัย ก่งเซ่ง
23
191
12
93
93012023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายโชต รัตนประพันธ์
37
559
19
94
93012024
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายโชติ จิตขาว
52
848
29
95
93012025
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเพลิง ขุนชิต
25
319
13
96
93012026
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเอนก พรมชาติ
66
803
25
97
93012027
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาว กาญจนา เดชสม
13
80
6
98
93012028
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายขจรจิตร ตะหมัง
22
223
12
รวม
4,908
69,348
2,268

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน