ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
1
80012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภักดี เหมทานนท์
เครือข่าย
234
2,808
78
2
80012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายส.สมบัติ มีสุนทร
กัลยาณี
238
3,176
75
3
80012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธวัช คำนวณ
กัลยาณีศรีธรรมราช
21
253
13
4
80012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีสมพร แก้วคง
103
1,319
46
5
80012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชาติชาย ทองเลี่ยมนาค
โรงเรียนสีขาว
136
2,079
57
6
80012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ ร.ต.โชคดี เภรีภาศ
สหวิทยาเขตกัลยาณี
19
117
7
7
80012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสันติ นาดี
กัลยาณี
47
627
20
8
80012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.สุนทรัสส์ เพชรรักษ์คำด้วง
96
721
30
9
80012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมพงษ์ ปานหงษ์
47
937
30
10
80012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเลิศชาย ขอจิตต์เมตต์
สหวิทยาเขตเบญจม
20
331
18
11
80012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพงศ์สิทธิ์ สิริกาญจน์
สหวิทยาเขตพระพรหม-เฉลิมพระเกียรติ
33
307
14
12
80012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพีระพงษ์ สองวิหค
68
1,331
33
13
80012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจรัญ ชัยทองสุขทอง
ร.ร.ขนาดเล็ก
24
274
13
14
80012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอนันทน์ แดงเรือง
31
406
12
15
80012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุภาพ เต็มรัตน์
ไม่มี
73
1,035
32
16
80022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจำเริญศักดิ์ แสงแก้ว
-
99
1,581
41
17
80022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายโสภณ บุรีแสง
18
196
9
18
80022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปชานนท์ ชนะราวี
32
478
18
19
80022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุพจน์ จงจิตร
ต้นน้ำตาปี
12
63
6
20
80022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุนันท์ กลับขันธ์
167
2,724
66
21
80022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสง่า นาวารัตน์
-
116
2,152
56
22
80022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสถิตย์ รัตนบุรี
สตรีทุ่งสง
56
952
27
23
80022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจิรัฏฐ์ รัตนพันธ์
สตรีทุ่งสง
16
185
9
24
80022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเสริฐ ธานีรัตน์
-
39
638
20
25
80022015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์
55
857
27
26
80022016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนันทวัฒน์ ชัยวิชิต
ลุ่มน้ำตาปี
67
1,169
36
27
80022017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลิมชัย จิตรสำรวย
-
31
385
13
28
80022018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลิมพงศ์ ช่วยคุ้ม
ทุ่งใหญ่
40
617
19
29
80022019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.ปรีชา ปัญญานฤพล
สหวิทยาเขตทุ่งใหญ่
27
380
12
30
80022020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวิมล หนูชุม
สหวิทยาเขตทุ่งใหญ่
12
100
6
31
80022021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนราวุธ สุจิตะพันธ์
57
1,146
32
32
80022022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุพัฒน์ เดชนุ่น
สหวิทยาเขตทุ่งสง
17
164
9
33
80022023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
ต้นน้ำตาปี
16
120
9
34
80022024
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอนันต์ รักษ์ศรีทอง
สตรีทุ่งสง
29
426
16
35
80032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปราโมทย์ พรหมนิล
หัวไทร-เชียรใหญ่
72
1,099
42
36
80032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรัตตัญญู ศรีไชย
ลุ่มน้ำปากพนัง
15
98
6
37
80032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิทักษ์ เชิญทอง
สหวิทยาเขตเชียรใหญ่-หัวไทร
16
125
6
38
80032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมศักดิ์ คงแป้น
-
10
52
3
39
80032005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประยูร รักษ์กำเนิด
80
1,299
45
40
80032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุภาภรณ์ คงคานนท์
73
1,312
44
41
80032007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอรุณ พงศ์เพ็ชร์
สหวืทยาเขตชะอวด
14
83
5
42
80032008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอรรถพร อักษรนำ
สพม.12
17
143
9
43
80032009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาววิมล นาวารัตน์
17
215
12
44
80032012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเสริฐ ชีใหม่
สหวิทยาเขตปากพนัง-เชียรใหญ่
122
2,201
59
45
80032013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกียรติศักดิ์ บุญรวบ
ปากพนัง-เชียรใหญ่
15
99
9
46
80032014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอรุณรักษ์ จันทร์ศรี
หัวไทรปากพนัง
11
83
6
47
80032015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางจิราพร รัตนกุล
สตรีปากพนัง-เชียรใหญ่
82
994
32
48
80032016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประโยชน์ ชัยณรงค์
ไม่มี
74
1,215
37
49
80032017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ
ร่อนพิบูลย์ จุฬาภรณ์
21
237
12
50
80032018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีอัครเดช สินภิบาล
ร่อนพิบูลย์-จุฬาภรณ์
19
193
9
51
80032019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิชัย สุขพันธุ์
ร่อนพิบูลย์-จุฬาภรณ์
31
292
12
52
80032020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสันติกร รักสองหมื่น
ร่อนพิบูลย์-จุฬาภรณ์
21
174
10
53
80032021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายคีรี มากสังข์
13
86
1,431
46
54
80032022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจีรวิทย์ มั่นคงวัฒนะ
24
227
9
55
80032023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาววิภาดา ขุนทองจันทร์
หัวไทร-ปากพนัง
13
144
10
56
80032024
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอรุณ รอดสันติกุล
สพม.12
24
275
12
57
80032025
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุธีรุจ อุปถัมภ์
หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพังไกร
17
156
10
58
80032026
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศรีวิชัย คงจันทร์
29
398
18
59
80042001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกำพล ทองอยู่
75
1,249
39
60
80042002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวกัญญ์พิดา จงคง
17
109
10
61
80042003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรพงศ์ เอื้อศิริพรฤทธิ์
ท่าศาลา-นบพิตำ
149
2,068
58
62
80042004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวิมพ์วิภา รักสม
ท่าศาลา
22
224
9
63
80042005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวนิวร ผิวกระด้าง
สระแก้ว
30
370
15
64
80042006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุนทร เพชรดี
90
1,426
48
65
80042007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิตติชัย ไชยศร
สิชล-ขนอม
24
298
12
66
80042008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางกิ่งขวัญ สุขสงวน
57
882
27
67
80042009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมเจตน์ ไชยเมือง
16
94
6
68
80042010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสิทธิพร นิลพัฒน์
สิชล-ขนอม
53
690
21
69
80042011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมมาศ หนูแก้ว
สหวิทยาเขต สิชล-ขนอม
17
98
6
70
80042012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพยัส คีรีพันธุ์
ท่าศาลา-นบพิตำ
26
332
10
71
80042013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประพฤติ วงศ์ชนะ
ท่าศาลา - นบพิตำ-พรหมคีรี
36
503
18
72
93012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสาวิทย์ บุญประเสริฐ
เพชรพัทลุง
200
3,284
78
73
93012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมพร กาญจนพันธุ์
พัทลุง
62
1,183
36
74
93012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภูวไนย รักจำรูญ
-
13
105
6
75
93012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายฉุชวิทยา หนูฤทธิ์
เพชรพัทลุง
49
504
21
76
93012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอุบล หนูมาก
โรงเรียนพัทลุง
19
166
10
77
93012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางมาลี แก้วละเอียด
สตรีพัทลุง
168
2,785
72
78
93012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอุไร พรหมปาน
เพชรพัทลุง
35
468
13
79
93012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางปัญญธิดา อัตบุตร
ตะโหมด
16
142
8
80
93012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายการุณ ชูช่วย
สตรีพัทลุง
18
189
12
81
93012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพรศักดิ์ ชุมทอง
22
256
11
82
93012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมพงศ์ บุญชรัตน์
92
1,702
45
83
93012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวภิรัญญา อินถิติ
ควนขนุน
53
903
30
84
93012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมบูรณ์ ขุนทิพย์
20
212
11
85
93012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพชร มั่นคง
ควนขนุน
15
123
6
86
93012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิกร แสงเกื้อหนุน
พัทลุง
24
170
12
87
93012017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมนึก เวชสิทธิ์
24
172
12
88
93012018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปรีชา มากมณี
ตะโหมด
38
589
23
89
93012019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวนันทรัตน์ ไพรัตน์
-
58
1,061
36
90
93012020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอนุกูล ชุมทอง
สหวิทยาเขตควนขนุน
23
223
12
91
93012021
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
ควนขนุน
13
63
6
92
93012022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปวิช เลือดฉิม
ปากพะยูน
22
253
12
93
93012023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางพรเพ็ญ แปวประเสริฐ
ปากพะยูน
39
617
19
94
93012024
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิชัย บุษรารัตน์
54
855
28
95
93012025
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเอนก พรมชาติ
สตรีพัทลุง
27
275
13
96
93012026
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมณี เรืองแก้ว
สตรีพัทลุง
54
794
24
97
93012027
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาว กาญจนา เดชสม
เพชรพัทลุง
15
79
6
98
93012028
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
อำเภอควนขนุน
19
224
12
รวม
4,818
68,339
2,225

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน