ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
81012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชัยณรงค์ ช่างเรือ
30
313
12
2
81012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเอกราช กลิ่นคล้าย
42
521
18
3
81012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิตติ วิชัยดิษฐ
120
1,736
49
4
81012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิราว์ วัฒนกิจ
43
539
21
5
81012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุมิตร สามห้วย
111
1,624
46
6
81012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสัจจะ เอียดศรีชาย
108
2,109
51
7
81012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมศักดิ์ ณ ถลาง
221
2,910
72
8
81012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวสันต์ ปัญญา
102
1,875
52
9
81012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิสนุ ปานมาศ
33
384
12
10
81012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกียรติมงคล พูดเพราะ
19
227
9
11
81012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไชยพงษ์ ชุมศรี
39
436
14
12
81012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปราโมทย์ เพ็ชรคล้าย
19
159
6
13
81012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวรรณดี เกตแก้ว
85
1,298
40
14
81012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิโรจน์ วุ่นแก้ว
80
996
35
15
81012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลิมรัฐ แก้วนาเส็ง
50
775
23
16
81012017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอาทิตย์ บิลสัน
125
1,854
52
17
92012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางยุภา พรเศรษฐ์
193
2,813
70
18
92012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุมิตร สามห้วย
145
2,700
70
19
92012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีวิเชษฐ์ เพ็ชรหิน
33
315
13
20
92012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.สุวณี อึ่งวรากร
117
719
30
21
92012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายยงยุทธ ปูขาว
84
1,101
37
22
92012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวรกร สุวรรณ์
22
245
16
23
92012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเรืองชัย ช่วยจันทร์
132
1,878
56
24
92012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางนิสา บรรจงการ
34
383
14
25
92012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางรัตนี ลิ่มพานิช
23
194
12
26
92012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศักดา ไพสมบูรณ์
35
287
15
27
92012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศักดา วัจนพิสิฐ
46
630
21
28
92012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
42
378
22
29
92012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจุมพล ทวีตา
42
649
21
30
92012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายติระ ไกรเทพ
58
900
27
31
92012016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอาคม โพชสาลี
21
235
12
32
92012017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางฉวีวรรณ รักษ์แก้ว
45
524
20
33
92022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภิญโญ จินตนปัญญา
107
1,344
45
34
92022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายโชติ จิตขาว
41
513
19
35
92022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมชา่ย อินทรโชติ
71
877
27
36
92022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมปอง ห่วงจริง
133
2,356
62
37
92022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์
36
539
18
38
92022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลิม วัดโคก
28
383
14
39
92022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิติพนธ์ ลีละสกุลมีเกียรติ
25
280
12
40
92022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมนัส พิพัฒน์
19
151
7
41
92022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปราโมทย์ สุทธิรักษ์
31
426
14
42
92022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวอมราพร เชาวนาพันธุ์
66
929
29
43
92022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวขนิษฐา อำนักมณี
58
818
27
44
92022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมมารถ ผดุงอรรถ
65
1,156
35
รวม
2,979
41,479
1,277

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน